10 sự kiện nổi bật của báo chí năm 2008

08/01/2009 - 08:03

Năm 2008 là năm có nhiều sự kiện, vấn đề quan trọng, sôi động và cả những khó khăn, phức tạp đối với công tác báo chí. Chúng tôi xin giới thiệu 10 sự kiện, vấn đề nổi bật của báo chí năm 2008 do Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương) bình chọn.

Năm 2008 là năm thứ ba toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng; năm thứ hai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; năm có nhiều sự kiện, vấn đề quan trọng, sôi động và cả những khó khăn, phức tạp, trong đó khó khăn lớn, tác động sâu sắc đến nhiều mặt đời sống xã hội là cuộc khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu; sự tranh giành ảnh hưởng của các nước lớn ở những địa bàn chiến lược; thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường...; năm có nhiều vấn đề tư tưởng và tâm trạng xã hội đáng quan tâm.

Trong bối cảnh vừa nêu, công tác báo chí có những đặc điểm, nhiệm vụ mới, để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống xã hội.

1. Báo chí tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tận dụng mọi thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Động viên các ngành, các cấp thực hiện Kết luận số 22, Kết luận số 25 của Bộ Chính trị và các nhóm giải pháp của Chính phủ, dồn sức cho kiềm chế lạm phát, ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Báo chí cổ vũ các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tiết kiệm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh, ưu tiên cho xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, thu hút đầu tư nước ngoài, khuyến khích tiêu dùng hàng nội, chăm lo đời sống nhân dân, tích cực chăm bón, bảo vệ cây trồng, vật nuôi, khắc phục khó khăn do đợt rét đậm, rét hại đầu năm và các trận mưa lũ lớn vào giữa và cuối năm gây ra; phòng, chống dịch tiêu chảy cấp có nguyên nhân từ phẩy khuẩn tả ở người và dịch cúm gia cầm.

2. Tuyên truyền, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân học tập, quán triệt và thực hiện các nghị quyết quan trọng của Đảng: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khoá X), Kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khoá X) về các vấn đề: Xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở; Tiếp tục hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế; Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn; việc mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội...

3. Tuyên truyền, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh": Tuyên truyền các Hội thi chung khảo “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; hưởng ứng và tích cực thực hiện cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về Cuộc vận động lớn này. Báo Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN, Tạp chí Cộng sản và nhiều cơ quan báo, đài khác đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo trong tuyên truyền,

Nguồn Báo ĐT ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN