Cuộc thi viết “Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở”

Cuộc thi viết “Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở”