Ba nội dung đánh giá cán bộ, công chức

05/03/2010 - 15:33
ảnh minh hoạ

Ngày 8-2-2010, Bộ Chính trị đã ra Quyết định số 286-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức. Theo Quy chế, việc đánh giá cán bộ, công chức gồm 3 nội dung: Mức độ thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; Chiều hướng và triển vọng phát triển.

Quy chế đánh giá cán bộ, công chức gồm 3 chương, 17 điều. Theo Quy chế, đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội; lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước (gọi tắt là cán bộ).

Căn cứ để đánh giá là: Nghĩa vụ của cán bộ, công chức theo quy định của Luật cán bộ, công chức; Chức trách, nhiệm vụ của cán bộ; Tiêu chí đánh giá đối với từng chức danh cán bộ; Môi trường và điều kiện cán bộ thực hiện trong thời gian đánh giá.

Nội dung đánh giá gồm 3 nội dung: Mức độ thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; Chiều hướng và triển vọng phát triển.

Thời hạn đánh giá được thực hiện theo: Định kỳ hàng năm; Trước khi hết nhiệm kỳ (ở các tổ chức hoạt động theo nhiệm kỳ); Trước khi quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử; điều động, luân chuyển; khen thưởng, kỷ luật.

Căn cứ vào kết quả đánh giá, phân loại cán bộ theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ; Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ; Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ; Chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

Kết quả nhận xét, đánh giá của cấp ủy, tổ chức đảng cùng cấp đồng thời được sử dụng làm kết quả đánh giá chính của chính quyền đối với cán bộ, công chức đó và được sử dụng cho việc bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử trong thời hạn không quá 6 tháng kể từ ngày đánh giá; nếu trong thời hạn này có phát sinh những tình tiết mới thì kiểm điểm, đánh giá bổ sung.

Về quyền bảo lưu ý kiến và giải quyết khiếu nại về đánh giá cán bộ trong quá trình thực hiện, Quy chế nêu rõ: Cán bộ, công chức có quyền trình bày ý kiến, bảo lưu và báo cáo lên cấp trên trực tiếp những vấn đề không tán thành về nhận xét, đánh giá đối với bản thân mình nhưng phải chấp hành kết luận nhận xét, đánh giá của cấp có thẩm quyền. Khi có khiếu nại về đánh giá cán bộ thì cấp có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, kết luận và thông báo (bằng văn bản) đến người khiếu nại.

Quyết định số 286-QĐ/TW, ngày 8-2-2010, về việc ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 50-QĐ/TW, ngày 3-5-1999 của Bộ Chính trị (khóa VIII).

Nguồn ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN