Ba Tri tập trung triển khai phát triển đô thị

28/11/2022 - 05:47

BDK - Thời gian qua, Ba Tri quan tâm quán triệt và cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển đô thị tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Kết quả bước đầu góp phần thay đổi diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khởi sắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống người dân.

Nhiều tuyến đường thị trấn Ba Tri thông thoáng tạo diện mạo mới cho đô thị.

Nhiều tuyến đường thị trấn Ba Tri thông thoáng tạo diện mạo mới cho đô thị.

Kết quả bước đầu

Ba Tri là một trong ba huyện biển của tỉnh, với 23 đơn vị hành chính (gồm 22 xã và thị trấn). Huyện ủy chọn 5 địa phương trung tâm của 5 tiểu vùng để triển khai xây dựng đô thị, gồm: thị trấn Ba Tri, xã An Thủy, xã An Ngãi Trung, xã Tân Xuân và xã Mỹ Chánh.

Các cấp ủy cơ sở, nhất là Đảng ủy thị trấn Ba Tri và các xã An Thủy, An Ngãi Trung, Tân Xuân và Mỹ Chánh đã cụ thể hóa chương trình hành động của Huyện ủy thành kế hoạch, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát với thực tế địa phương; tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền phổ biến cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân biết và tổ chức thực hiện.

Kết quả, tỷ lệ đô thị hóa đạt 33,6% (mục tiêu nghị quyết 27%). Tỷ lệ đô thị hóa, dân số khu vực nội thị/dân số toàn huyện (khu vực nội thị, gồm: thị trấn Ba Tri khoảng 19.900 người; An Thủy khoảng 20.790 người; An Ngãi Trung khoảng 5.010 người; Tân Xuân khoảng 7.480 người; Mỹ Chánh khoảng 9.180 người). Dân số toàn huyện khoảng 185.410 người.

Thị trấn Ba Tri được Bộ Xây dựng công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV tại Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20-1-2016. Trong đó, còn 6 tiêu chuẩn chưa đạt (dân số toàn đô thị, tỷ lệ đất giao thông khu vực nội thị so với đất xây dựng, mật độ đường chính trong khu vực nội thị, trung tâm thể dục thể thao, tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý, nhà tang lễ). Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện và thị trấn Ba Tri tiếp tục xây dựng nâng chất các tiêu chuẩn đã đạt, tập trung thực hiện 6 tiêu chuẩn chưa đạt. Đến nay, nâng chất được các tiêu chuẩn đạt yếu. Đồng thời, tập trung triển khai xây dựng các tiêu chuẩn đô thị loại III đối với thị trấn Ba Tri.

 Các đô thị loại V: An Thủy, An Ngãi Trung, Tân Xuân, Mỹ Chánh có tập trung xây dựng kế hoạch và tận dụng tất cả các nguồn vốn để xây dựng nâng chất các tiêu chuẩn đạt yếu và các tiêu chuẩn còn nợ.

Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện triển khai lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Ba Tri để làm tiền đề đến năm 2024 lập đề án thành lập thị xã và thành lập 6 phường (đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, đang triển khai các bước lập quy hoạch). Ngoài ra, UBND tỉnh đang trình Bộ Nội vụ Đề án thành lập thị trấn Tiệm Tôm thuộc huyện Ba Tri.

Tập trung nguồn lực đầu tư

Thời gian qua, huyện Ba Tri đã tranh thủ các nguồn vốn từ ngân sách, nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, vốn ngoài ngân sách hợp pháp ưu tiên bố trí cho những dự án, công trình mang tính đột phá để tạo nền tảng phát triển bền vững. Huyện tăng cường công tác xúc tiến mời gọi đầu tư, nhằm tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, chính sách và môi trường đầu tư, để huy động mọi nguồn lực phát triển đô thị. Đồng thời, huyện khuyến khích, động viên và tạo mọi điều kiện cho các thành phần kinh tế cùng tham gia phát triển đô thị.

Huyện ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện chủ động phối hợp với các sở, ngành tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm để triển khai thực hiện. Triển khai thực hiện lồng ghép chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa, nhằm tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ đầu tư từ chương trình này. Qua đó, tạo tiền đề, nền tảng thúc đẩy phát triển đô thị. Kết quả thực hiện đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn đạt 130,96 tỷ đồng, đạt 16,63% (130,96/787,3 tỷ đồng) so với kế hoạch.

Về xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, đến nay, huyện đã huy động được 4.061,22 tỷ đồng, đạt 26,61% (4.061,22/15.260,5 tỷ đồng) so với kế hoạch. Trong đó, dự án mời gọi đầu tư thực hiện đạt 3.827,7 tỷ đồng và dự án nhà nước đầu tư thực hiện đạt 233,57 tỷ đồng.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện, thị trấn Ba Tri, các xã đô thị loại V triển khai xây dựng các công trình trọng điểm để hoàn chỉnh các tiêu chuẩn đô thị nhưng kết quả đạt được vẫn còn chậm. Nguồn vốn đầu tư cho công tác xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu xây dựng, nhất là trong giai đoạn đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị như hiện nay. Ngân sách tỉnh, huyện hàng năm phân bổ cho xây dựng còn hạn chế. Vốn vận động từ nhân dân còn khó khăn, thu nhập người dân còn thấp.

 Một số xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chưa cụ thể; công tác tuyên truyền đôi lúc còn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu, thiếu thường xuyên; chưa thể hiện tốt vai trò tập hợp, tổ chức phát động toàn dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, còn trông chờ sự hỗ trợ của cấp trên. Việc nhân rộng các điển hình tiên tiến trong huy động sức dân góp vốn, góp công, hiến đất làm đường, những cách làm hay, hiệu quả chưa được quan tâm đúng mức.

Một bộ phận nhân dân còn nặng lợi ích cá nhân, chưa tích cực tham gia đóng góp cùng địa phương, làm ảnh hưởng lợi ích chung của cộng đồng, nhất là việc hiến đất để xây dựng, mở rộng đường.

Theo Nghị quyết Tỉnh ủy đến năm 2024, thị trấn Ba Tri lập đề án thành lập thị xã Ba Tri, các dự án theo đồ án được phê duyệt có nguồn vốn lớn cần có sự hỗ trợ của UBND tỉnh. Do đó, huyện Ba Tri đề nghị tỉnh ưu tiên phân bổ vốn đầu tư các dự án: làm đường kênh trục 418 tại 2 đoạn (đoạn Tân Hưng, An Ngãi Tây; đoạn An Hiệp, An Đức); xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại bãi rác xã An Hiệp; tuyến tránh thị trấn Ba Tri (đoạn từ lộ qua An Điền đến ngã ba đường ĐX.02 xã Vĩnh An, giáp QL.57C), kinh phí khoảng 120 tỷ đồng. Xây dựng kè rạch Ba Tri, kinh phí khoảng 200 tỷ đồng.

Bài, ảnh: Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN