Bài học “cảnh giác” do Bác dạy vẫn luôn mang tính thực tiễn sâu sắc

03/06/2010 - 08:01

Cảnh giác bao giờ cũng là một bài học quí giá trong việc bảo vệ đất nước. Đối với công tác an ninh, cảnh giác là tư tưởng chủ đạo trong công tác phòng ngừa, đấu tranh bảo vệ ANQG, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì nếu mất cảnh giác sẽ tạo ra những kẽ hở, để các thế lực thù địch có điều kiện, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lúc sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã dạy “Giữ nhà phải cảnh giác, nhà có cửa, có khóa để ngăn ngừa bọn trộm cắp, giữ nước càng phải cảnh giác, để ngăn ngừa bọn đế quốc và bè lũ tay sai phá hoại thành quả cách mạng, công cuộc xây dựng CNXH của chúng ta. Trong thời kỳ kháng chiến, nhân dân ta cũng như cán bộ và bộ đội đều biết nâng cao cảnh giác, nhưng từ khi hòa bình trở lại, tinh thần cảnh giác có phần giảm sút, đó là một khuyết điểm lớn cần phải sửa chữa ngay”.
Lời dạy của Bác tuy ngắn gọn, nhưng hàm chứa nội dung, ý nghĩa rất sâu sắc và mang tính thời sự đối với việc giáo dục nâng cao ý thức, cảnh giác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hiện nay, còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, viên chức Nhà nước và nhân dân còn mất cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, cũng như phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm. Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do ta chưa làm cho cán bộ, viên chức Nhà nước và nhân dân nhận thức rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn thâm độc, nguy hiểm trong “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta.. Nổi rõ nhất hiện nay trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, ta còn quá nhiều sơ hở, mất cảnh giác, để kẻ địch và bọn xấu gieo trồng những tư tưởng phản động và truyền bá văn hóa độc hại  trong xã hội ta, nhất là đối với thế hệ trẻ, dẫn đến sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Họ triệt để lợi dụng những sơ hở, thiếu sót, tiêu cực để đẩy mạnh các hoạt động chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng, truyền bá văn hóa phản động, đồi trụy, bằng nhiều hình thức, nhiều con đường. Mặt khác, họ tập trung xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kích động truyền bá tư tưởng tư sản, lối sống thực dụng, làm phai mờ bản sắc, truyền thống văn hóa dân tộc, những giá trị xã hội XHCN, làm cho con người từ chuyển đổi nhận thức đến chuyển đổi thái độ, thúc đẩy “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, tiến tới xóa bỏ chế độ XHCN, chuyển hóa Việt Nam theo con đường tư bản. Thực chất của diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa chính là cuộc “xâm lăng văn hóa”, nhằm truyền bá tư tưởng, lối sống tư sản vào xã hội ta để thực hiện mục tiêu chuyển hóa. Đây là âm mưu rất thâm độc, xảo quyệt của các thế lực thù địch. Nếu ta không học tập, giáo dục làm cho trong nội bộ và ngoài nhân dân thấy được âm mưu của kẻ thù, để thống nhất nhận thức, cùng đấu tranh chống lại, sẽ dễ rơi vào cạm bẫy của địch.
Cảnh giác theo Tư tưởng Hồ Chí Minh là phải biết nhìn xa, trông rộng, hiểu địch, hiểu ta, hiểu thời, hiểu thế. Lúc sinh thời, Bác thích câu nói của Tôn Tử “tri bỉ, tri kỷ, bách chiến, bất bại”, có nghĩa là “biết địch, biết ta, trăm kiểu đánh không nguy”, cho nên cảnh giác là phải biết địch, phải làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhận thức rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nói chung và “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa hiện nay, nhất là đập lại, phản bác các luận điệu chiến tranh tâm lý, xuyên tạc của kẻ thù; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm thông suốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thống nhất thực hiện một cách nghiêm túc; tăng cường công tác bảo vệ bí mật quốc gia, bí mật trên các lĩnh vực cần bảo vệ, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn trong cán bộ, đảng viên, nhất là phải thực hiện “nói đi đôi với làm”; đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, giữ vững trận địa tư tưởng văn hóa xã hội XHCN, giữ vững và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, để làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập.

Huy Phục

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN