Ban hành Đề án Xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2021 - 2025

25/03/2023 - 20:16

BDK.VN - Ngày 16-3-2023, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam ký ban hành Đề án số 1449/ĐA-UBND Xây dựng giao thông nông thôn (GTNT) giai đoạn 2021 - 2025.

Xây dựng lộ nông thôn ở xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại giúp bà con dễ dàng đi lại, giao thương.

Xây dựng lộ nông thôn ở xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại giúp bà con dễ dàng đi lại, giao thương.

Đề án số 1449/ĐA-UBND Xây dựng GTNT giai đoạn 2021 - 2025 của UBND tỉnh đề ra mục tiêu: Xây dựng và phát triển GTNT gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) để thực hiện thành công Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy. Cụ thể, ưu tiên hỗ trợ huyện Chợ Lách xây dựng huyện đạt chuẩn huyện NTM nâng cao. Ưu tiên hỗ trợ TP. Bến Tre hoàn thành nâng cao chất lượng tiêu chí xã NTM.

Ưu tiên hỗ trợ 4 huyện xây dựng huyện đạt chuẩn NTM: Châu Thành, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú và phấn đấu thêm huyện Bình Đại. Ưu tiên hỗ trợ các xã đủ điều kiện xây dựng xã đạt chuẩn xã NTM, NTM nâng cao để đạt mục tiêu có ít nhất 80% xã đạt chuẩn NTM, ít nhất 40% xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 80% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong điều kiện nguồn ngân sách có hạn, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan xác định, thống nhất danh mục công trình (đường xã; đường ấp và đường liên ấp, đường ngõ, xóm...) cần thiết đầu tư xây dựng để đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn theo tỷ lệ quy định, các tuyến đường còn lại phân kỳ thực hiện sau năm 2025.

Huy động, lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình, dự án khác, nguồn vốn xã hội hoá... để đầu tư GTNT phù hợp với Đồ án quy hoạch xây dựng NTM trên địa bàn các xã. Sở Giao thông vận tải được giao chủ trì, phối hợp với sở, ngành và địa phương có liên quan triển khai thực hiện hiệu quả Đề án. Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành để các địa phương tổ chức triển khai thực hiện đề án.

Ủy ban MTTQ  Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tích cực huy động các nguồn lực ngoài xã hội để tham gia xây dựng GTNT. Đồng thời, phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia xây dựng GTNT theo mục tiêu và giải pháp đề ra trong Đề án xây dựng GTNT giai đoạn 2021 - 2025. UBND cấp huyện triển khai thực hiện có hiệu quả đề án trên địa bàn huyện. Chỉ đạo UBND các xã, các phòng, ban, đơn vị có liên quan rà soát Quy hoạch GTNT và thực hiện phân kỳ đầu tư cho phù hợp.

UBND cấp xã rà soát Quy hoạch GTNT trên địa bàn xã, trình UBND huyện, thành phố phân kỳ đầu tư cho phù hợp. Đồng thời, tổ chức thực hiện theo nội dung đề án, chịu trách nhiệm vận động cộng đồng dân cư đóng góp kinh phí, hiến đất đai, hoa màu để thực hiện có hiệu quả Đề án.

Thạch Thảo (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN