Báo chí có vai trò quan trọng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

19/12/2016 - 07:41

Trong các nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng Đảng qua các nhiệm kỳ, chưa có nghị quyết nào đề cập đến việc phát huy vai trò của báo chí trong xây dựng Đảng nhiều và rõ như Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Thời gian qua, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, dự báo thời gian sắp tới tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục có nhiều thay đổi, diễn biến phức tạp hơn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó đoán định, nhưng âm mưu cơ bản và lâu dài của các thế lực thù địch nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta, xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là không bao giờ thay đổi. Chúng tăng cường các hoạt động chống phá bằng nhiều thủ đoạn, phương thức tinh vi và xảo quyệt hơn. Thông qua các phương tiện thông tin ở hải ngoại, mạng xã hội, chúng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc về vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, dân tộc, tôn giáo; lợi dụng những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước để kích động, chia rẽ nội bộ, tập hợp lực lượng để chống phá… Những nội dung tuyên truyền xuyên tạc của chúng nhằm tác động làm giảm niềm tin, gây hoang mang, dao động cán bộ, đảng viên, nhất là những người thiếu bản lĩnh, thiếu thông tin, lập trường chính trị không vững vàng. Thông qua các phương tiện thông tin ở hải ngoại, mạng xã hội, các thế lực thù địch tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội theo hướng ngược lại, không theo đường lối, chính sách của Đảng, thổi phồng mặt tiêu cực xã hội; sáng tác, tuyên truyền các tác phẩm văn học, nghệ thuật có nội dung lệch lạc, bóp méo sự thật lịch sử… Hàng năm, chúng tán phát hàng chục ngàn tài liệu có nội dung xấu, bịa đặt để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, chống phá Đảng, Nhà nước ta. Nghị quyết cũng chỉ rõ một trong những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đó là việc đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước; thông tin phiến diện, một chiều tình hình quốc tế; gây bất lợi trong quan hệ Việt Nam với nước ngoài; hoặc sơ hở trong thông tin để địch khai thác, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Phóng viên VOV Cần Thơ trao đổi với lãnh đạo tỉnh tại buổi họp mặt báo chí đầu năm. Ảnh: Thanh Long

Như đã nói ở trên, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đề cao vai trò và nhiệm vụ của báo chí trong góp phần “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Cho nên, báo chí trong tỉnh phải thật sự là một lực lượng, một kênh thông tin quan trọng trong việc đẩy mạnh tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước nói chung và đường lối đối ngoại nói riêng; đồng thời tập trung phản bác kịp thời mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch để bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cần phát huy vai trò của các cơ quan chủ quản báo chí, các cơ quan thông tin tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở trong việc phát hiện, đấu tranh, phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống;  quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tích cực hơn trong chủ động thông tin, chi phối thông tin và định hướng thông tin. Các cơ quan chủ quản, lãnh đạo, quản lý định kỳ hoặc đột xuất tổ chức họp với các cơ quan báo chí để định hướng thông tin, cung cấp thông tin toàn diện hoặc từng vấn đề, sự kiện nổi cộm lên cần tập trung thông tin tuyên truyền, cũng như những vấn đề cần tập trung đấu tranh, phản bác; không để những khoảng trống thông tin, vô tình tạo điều kiện cho các thế lực thù địch xuyên tạc. Các cơ quan chức năng lãnh đạo, quản lý cần có giải pháp tích cực trong việc quản lý các nội dung thông tin. Ban lãnh đạo, tổ chức Đảng các cơ quan báo, đài từ tỉnh đến huyện, đài truyền thanh xã, phường cần quan tâm tập trung đẩy mạnh tuyên truyền những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trên tất cả các lĩnh vực; nhất là gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hạn chế tối đa những thông tin giật gân, thiếu kiểm chứng, một chiều - gây nhiễu thông tin, tạo dư luận xấu, ảnh hưởng đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, có như thế mới đẩy lùi thông tin tiêu cực, trái chiều.

Để làm tốt nhiệm vụ trên, cấp ủy Đảng và người đứng đầu các cơ quan báo, đài quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng, cơ quan trong sạch vững mạnh; gương mẫu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; gương mẫu trong nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên, biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo, đài phải không ngừng nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; tích cực, chủ động tham gia tuyên truyền, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tích cực viết bài đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Mỗi phóng viên, biên tập viên phải là một chiến sĩ kiên cường trên mặt trận đấu tranh tư tưởng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước.

Cao Văn Dũng (Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN