Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020

17/10/2015 - 19:45

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trong không khí dân chủ, đoàn kết, sáng ngày 17-10, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí thông qua các văn kiện của Trung ương trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Đại hội đã biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Công an Trung ương và thông qua Nghị quyết Đại hội. Trong đó, thông qua những nhiệm vụ, giải pháp tăng cường và giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với công tác Công an, khẳng định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, là nhân tố quyết định để giữ vững vai trò, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

 Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương đi dự Đại hội lần thứ XII của Đảng.
(Ảnh: Tuấn Đạt)


Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương đại diện cho Đảng bộ đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Thành công của Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI có ý nghĩa rất to lớn, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tạo nên sức mạnh, cổ vũ to lớn đối với Đảng bộ Công an Trung ương và toàn lực lượng Công an nhân vượt lên mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó.

Các văn kiện được thông qua tại Đại hội là sản phẩm kết tinh trí tuệ, biểu thị ý chí, quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã thảo luận và thông qua phương hướng, mục tiêu, yêu cầu trên các lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong thời gian tới. Đây là những vấn đề giữ vai trò vô cùng quan trọng, có giá trị định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc trong toàn bộ quá trình triển khai và tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác Công an.

Đại tướng Trần Đại Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương đề nghị: Ngay sau Đại hội, các tổ chức đảng trong Đảng bộ cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, các văn kiện Đại hội; tuyên truyền sâu rộng về kết quả Đại hội; khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đưa Nghị quyết của Đảng bộ vào thực tiễn công tác, chiến đấu trong toàn lực lượng Công an nhân dân; kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và lực lượng Công an nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân tiếp tục lớn mạnh về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với truyền thống anh hùng vẻ vang “Công an nhân dân Việt Nam trung thành với Đảng, tận tụy với dân - vì nước quên thân, vì dân phục vụ”./.

Theo ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN