Bế mạc Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII

06/12/2022 - 18:39

BDK.VN - Sau 2 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, chiều ngày 6-12-2022, Hội nghị trực tiếp và trực tuyến toàn quốc triển khai, quán triệt Nghị quyết (NQ) Trung ương 6 đã hoàn thành các chương trình, nội dung kế hoạch đề ra và bế mạc.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng: Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt các nội dung NQ, kết luận của NQ Trung ương 6 đã hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra. Các đồng chí tham dự hội nghị trên toàn quốc học tập với tinh thần và trách nhiệm cao.

Tại hội nghị Trung ương 6, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có 2 bài phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị, đề nghị các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên nghiên cứu kỹ 2 bài phát biểu quan trọng này để làm định hướng cho việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện NQ Trung ương 6.

Nội dung và kết luận của Hội nghị Trung ương 6 vừa được thông qua là rất hệ trọng, tiếp tục thể hóa chủ trương lớn, nhất quán của Đảng trong việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện NQ, cương lĩnh và NQ Đại hội XIII của Đảng. Là xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các báo cáo viên giới thiệu rất đầy đủ, sâu sắc nội dung, tinh thần của các NQ. Cho nên, sau hội nghị này, các cấp ủy cần tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung NQ với hình thức phù hợp để các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ các nội dung NQ, kết luận hội nghị Trung ương 6. Việc tổ chức học tập này phải được làm thường xuyên, xuyên suốt trong nhiệm kỳ. Các mô hình, điển hình hay trong quá trình tổ chức triển khai học tập quán triệt NQ cần phổ biến, nhân rộng. Chú trọng công tác đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Đặc biệt, phải quan tâm đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện NQ, kết luận của Trung ương, đảm bảo khoa học, chặt chẽ, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức Đảng khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa các nội dung, kết luận của Hội nghị Trung ương 6, kế hoạch thực hiện NQ của Bộ Chính trị, có chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể. Có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, khả thi, với phương châm “chủ trương một, biện pháp mười, hành động hai mươi”. Các ban đảng cần có kế hoạch kiểm tra, nắm chắc việc tổ chức triển khai thực hiện của cấp ủy các cấp để kịp thời thông tin, báo cáo kết quả thực hiện NQ. Kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt, phê bình, xử lý các tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc.

“Tôi tin tưởng rằng với quyết tâm của toàn đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân, các NQ, kết luận của Hội nghị Trung ương 6 cũng như các NQ, kết luận khác của Đảng sẽ sớm đi vào cuộc sống, tạo ra sự thay đổi thật sự, làm chuyển biến mạnh mẽ trong các lĩnh vực mà NQ, kết luận của Trung ương đề cập, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng”, Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

“Hội nghị nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng và đề nghị các cấp ủy đảng tiếp thu thực hiện nghiêm túc, cụ thể các ý kiến chỉ đạo. Các cấp ủy đảng cần bám sát chủ trương, quan điểm, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, chú trọng những nội dung cốt lõi, mới mà đồng chí Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đã nêu, nhất là phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII. Sau hội nghị, cấp ủy các cấp tập trung tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện thắng lợi NQ với tinh thần quyết tâm chính trị cao”, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Tin, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN