Biện pháp đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre

26/09/2023 - 12:58

BDK.VN - Nhằm đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, HĐND tỉnh vừa ban hành dự thảo nghị quyết (NQ) về biện pháp đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia cùng đoàn kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia cùng đoàn kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước.

Theo dự thảo NQ, tỉnh sẽ bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho người được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Thực hiện đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở đến với người dân, giúp Nhân dân hiểu rõ các quy định liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở. Phát huy tốt vai trò của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở đến Nhân dân. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố trong việc thực hiện dân chủ và bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Biểu dương, khen thưởng các gương điển hình, có nhiều thành tích trong việc phát huy và tổ chức thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; phát hiện và xử lý nghiêm cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện dân chủ cơ sở tại cơ quan, đơn vị, địa phương, kịp thời khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng các gương điển hình, các cá nhân, tổ chức có nhiều thành tích trong việc phát huy và tổ chức thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở. Phát hiện và xử lý nghiêm cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Hỗ trợ, khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học - kỹ thuật, trang bị phương tiện kỹ thuật và bảo đảm các điều kiện cần thiết khác cho việc tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở phù hợp với tiến trình xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, xã hội số.

Tin, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN