Bước chuyển lớn qua 10 năm xây dựng

14/07/2009 - 15:16
Các đồng chí lãnh đạo tham dự lễ rước bằng Xã Văn hóa Hữu Định. Ảnh: H.Hiệp

Hôm nay 14-7-2009, huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị tổng kết “10 năm phong trào xây dựng ấp – khu phố văn hóa (1998-2008)” và tuyên dương ấp, khu phố văn hóa tiêu biểu, xuất sắc huyện lần thứ I năm 2009, nhằm đánh giá những việc làm được và chưa được, rút ra những bài học thực tiễn, đồng thời xác định mục tiêu, giải pháp nâng cao chất lượng phong trào xây dựng ấp, khu phố văn hóa trong thời gian tới.

Hội nghị còn nhằm khẳng định hiệu quả phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; làm cho mọi tầng lớp nhân dân nhận thức rõ tầm quan trọng trong việc xây dựng và giữ vững danh hiệu Văn hóa đã đạt được. Từ đó, mỗi cá nhân, tập thể có ý thức trách nhiệm góp phần xây dựng, vun đắp, giữ gìn truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, làm cho xã hội ngày càng lành mạnh, văn minh. Hội nghị cũng là dịp tuyên dương, tôn vinh, cổ vũ, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng ấp, khu phố văn hóa.

Qua 10 năm thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) từ năm 1998-2008, trong đó có phong trào xây dựng ấp, khu phố văn hóa, huyện Châu Thành được sự quan tâm của lãnh đạo và cơ quan, ban ngành tỉnh. Hàng năm HU, HĐND, UBND, đều đưa chỉ tiêu thực hiện xây dựng đời sống văn hóa vào NQ và kế hoạch hoạt động. Huyện có đề án xây dựng nếp sống văn minh – gia đình văn hóa giai đoạn 2000-2010 để làm phương hướng xây dựng kế hoạch hoạt động của BCĐ – TDĐKXDĐSVH huyện, xã. Nhờ vậy, cán bộ và nhân dân đã đồng thuận, hưởng ứng tích cực; phong trào xây dựng ấp, khu phố văn hóa đạt nhiều thành quả, tác động đến sự phát triển trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh-quốc phòng. Dân chủ được thực hiện tốt, vai trò tự quản cộng đồng được phát huy, hệ thống chính trị được nâng chất vững mạnh, khối đại đoàn kết ở khu dân cư được củng cố và mở rộng, đảm bảo công bằng xã hội. Kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân, tập thể và lợi ích toàn xã hội; nhân dân đoàn kết phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương, thực hiện tốt phương châm: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Các nội dung theo qui định đều được công khai ra dân từ đó dân chủ được phát huy, người dân có ý thức sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật, an ninh trật tự xã hội được giữ vững. Nếp sống văn hóa dần dần hình thành, nâng cao ý thức đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội, mê tín và các hủ tục lạc hậu. Các giá trị văn hóa dân tộc được bảo tồn và phát huy. Môi trường văn hóa nông thôn lành mạnh, phong phú. Phong trào đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch kinh tế nhanh, đúng hướng, cơ cấu cây trồng được chuyển đổi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tăng năng suất, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả bước đầu, phong trào xây dựng ấp, khu phố văn hóa cũng còn những hạn chế: Hoạt động phối hợp một số thành viên trong BCĐ chưa nhịp nhàng, chặt chẽ; công tác tuyên truyền học tập có triển khai song chưa đều, có nơi chưa đi vào chiều sâu, chưa thực hiện thường xuyên; một số cán bộ nhận thức về xây dựng đời sống văn hóa chưa sâu sắc. Xã nào tập trung xây dựng xã văn hóa, ấp văn hóa kiểu mẫu thì phong trào được duy trì, tập trung nâng chất, số còn lại trông chờ cấp huyện, một số có biểu hiện thoả mãn với thành tích...

TRẦN TUYẾN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích