Các Đảng bộ có bước chuyển biến mới

01/05/2009 - 12:22

Ngày 24-4- 2009, Tỉnh ủy đã tổ chức sơ kết mô hình Bí thư cấp ủy, kiêm chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

Từ khi có Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 18-3-2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa IX) “về đổi mới nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn”, Tỉnh ủy đã có chương trình hành động, tổ chức nhiều mô hình thí điểm được thực hiện ở mỗi huyện. Qua kiểm nghiệm thực tế cho thấy: Hầu hết các Đảng bộ đã có những bước chuyển biến mới trong việc phát huy vai trò hạt nhân chính trị và lãnh đạo toàn diện đối với cơ sở, đời sống kinh tế, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, cuộc sống người dân ngày càng được nâng cao hơn. Mô hình đã góp phần củng cố, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, việc lãnh đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát các tổ chức trong hệ thống chính trị được thuận lợi hơn, giải quyết công việc nhanh, kịp thời. Tuy nhiên, cũng còn một số khó khăn: Đồng chí bí thư kiêm chủ tịch phải mất nhiều thời gian cho công việc cả hai bên. Chế độ chính sách chưa phù hợp với công việc được kiêm nhiệm.

Tại hội nghị Tỉnh ủy phổ biến hướng dẫn việc thực hiện thí điểm chủ trương đại hội Đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, phó bí thư; thực hiện thí điểm bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã và địa phương không có HĐND.

T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN