Các địa phương triển khai Chỉ thị 37-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp

18/11/2009 - 07:56

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nội dung Chỉ thị 37-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp, các địa phương trong cả nước đang triển khai chương trình hành động hướng vào mục tiêu đổi mới, nâng cao phương thức lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh…

* Hà Nội: Ngày 13-11, Quận uỷ Tây Hồ và Hai Bà Trưng đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai Chỉ thị 37- CT/TƯ của Bộ Chính trị và các kế hoạch của Thành uỷ, quận uỷ về về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Theo kế hoạch, tại đại hội lần này số lượng uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ sẽ có từ 39 đến 43 đồng chí, uỷ viên Ban thường vụ Quận uỷ 13 đồng chí, Phó bí thư 3 đồng chí. Quận uỷ đã chọn Đảng bộ phường Quảng An và Đảng bộ cơ quan Công an quận thực hiện thí điểm bầu Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư tại Đại hội, thời gian tổ chức Đại hội dự kiến xong trước 30/1/2010. Đồng thời, chọn Đảng bộ phường Thuỵ Khuê, Chi bộ Viện KSND quận để tiến hành Đại hội điểm.

* Tiêu chuẩn lựa chọn cấp uỷ viên được Quận uỷ Hai Bà Trưng đặc biệt nhấn mạnh tại Đại hội đại biểu đảng bộ quận sắp tới. Theo đó, nhân sự để lựa chọn, giới thiệu vào cấp uỷ phải là người có bản lĩnh chính trị,phẩm chất đạo đức, năng lực, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ được giao, có uy tín trong đảng, trong xã hội, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm…Quận Hai Bà Trưng cũng đã chọn 5 đơn vị thực hiện thí điểm bầu trực tiếp tại Đại hội và 3 đơn vị tổ chức đại hội điểm gồm các đảng bộ phường Thanh Nhàn, Chi cục Thuế và Công ty cổ phần T& T.

* Thái Bình: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TƯ của Bộ Chính trị và bỏ phiếu lấy ý kiến giới thiệu nguồn nhân sự cấp ủy, các chức danh cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nội dung Chỉ thị 37-CT/TƯ của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình yêu cầu các cấp ủy Đảng thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung, quy trình về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; gắn việc tổ chức đại hội với các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn đảng bộ và nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các báo cáo tổng kết của Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ qua và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Ðại hội XI của Ðảng. Trong quá trình chuẩn bị đại hội, các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nhất là với những nơi có vấn đề phức tạp...

Về công tác nhân sự, tiếp tục cải tiến theo hướng mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của tập thể cấp uỷ và cán bộ, đảng viên; công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự, chống tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, cục bộ địa phương, né tránh, ngại va chạm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình chọn Đảng bộ huyện Đông Hưng tổ chức đại hội điểm cấp huyện, Đảng bộ huyện Tiền Hải, Đảng bộ Công an tỉnh thực hiện thí điểm đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp uỷ; các huyện Kiến Xương, Vũ Thư, Hưng Hà chọn 1-2 đảng bộ xã, thị trấn tiến hành đại hội điểm của tỉnh.

* Phú Thọ: Tỉnh uỷ Phú Thọ tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đến cán bộ chủ chốt trong tỉnh, tập trung vào công tác chuẩn bị nội dung, phương pháp chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, chuẩn bị dự thảo các văn kiện, nhân sự cấp uỷ; phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010 và đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tỉnh uỷ Phú Thọ đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị. Theo đó, các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở chuẩn bị báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ nhiệm kỳ qua, chuẩn bị nhân sự. Công tác nhân sự và tiến hành bầu cử cấp uỷ trong đại hội đảng bộ các cấp phải thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của Đảng và Hướng dẫn của Trung ương về công tác cán bộ; phải trên cơ sở quy hoạch cán bộ, đồng thời chú ý phát hiện những nhân tố mới có đức, có tài, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ khoa học - công nghệ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

* Hải Phòng: Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt, triển khai Chỉ thị 37-CT/T.Ư của Bộ Chính trị về Ðại hội Ðảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng và Thông tri số 14-TT/T.U của Thành ủy Hải Phòng về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu Ðảng bộ thành phố lần thứ 14.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các cấp ủy trực thuộc tổ chức quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố nhận thức sâu sắc đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân nhằm đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, coi trọng chất lượng, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh; không phô trương, hình thức, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và phát huy cao nhất trách nhiệm, trí tuệ của các cấp ủy, tổ chức đảng, các thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các cấp ủy tổ chức tốt việc thảo luận và tiếp thu những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu trong dự thảo các văn kiện trình đại hội đảng các cấp; xây dựng báo cáo của đảng bộ, chi bộ cần tập trung đánh giá đúng tình hình, chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm... để đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, sát hợp.

Công tác nhân sự cấp ủy phải thực hiện đúng quy chế, quy trình theo tinh thần kết luận của Hội nghị lần thứ 9 BCH T.Ư Ðảng (khóa X) về chiến lược cán bộ... Cấp ủy khóa mới phải bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển, đủ khả năng lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình và các nghị quyết đại hội cấp trên.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng chọn Ðảng bộ quận Kiến An, Ðảng bộ huyện Thủy Nguyên và Ðảng bộ Công an thành phố làm thí điểm đại hội đảng bộ trực tiếp bầu bí thư cấp ủy.

* Hưng Yên: Chuẩn bị cho công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Tỉnh uỷ Hưng Yên xác định quá trình thực hiện phải theo tinh thần đổi mới mạnh mẽ, phát huy dân chủ, coi trọng chất lượng thiết thực, không phô trương hình thức, bảo đảm an toàn, tiết kiệm.

Trên cơ sở quán triệt Chỉ thị số 37 - CT/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh uỷ Hưng Yên đã phổ biến các dự thảo hướng dẫn về quy trình và công tác nhân sự cấp uỷ, kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17; thành lập các Tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh. Theo kế hoạch, Hưng Yên sẽ tiến hành đại hội cấp cơ sở trong tháng 5 - 6/2010; đại hội các huyện, thành phố, đảng uỷ trực thuộc hoàn thành trước tháng 9/2010; đại hội Đảng bộ tỉnh tổ chức vào tháng 10/2010.

Tỉnh uỷ Hưng Yên yêu cầu việc chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp phải phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, các thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trước hết phải quán triệt Chỉ thị số 37 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương, của cấp uỷ cấp trên thật nghiêm túc đầy đủ. Công tác nhân sự thực hiện đúng quy chế, cấp uỷ khoá mới phải đảm bảo chất lượng, gồm những đối tượng tiêu biểu về phẩm chất năng lực. Các cấp uỷ Đảng tổ chức tốt việc thảo luận những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu trong dự thảo các văn kiện, đánh giá đúng thực trạng, chỉ ra ưu khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Trong quá trình chuẩn bị và tiến tới Đại hội, cấp uỷ phải lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội 10 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16; tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng, bức xúc mà nhân dân quan tâm.

* Hậu Giang: Ngày 11-11-2009, Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và các văn bản có liên quan cho 52 đại biểu là đại diện các đơn vị trực thuộc. Các đại biểu cũng được quán triệt các văn bản hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu về tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong LLVT, kế hoạch của Tỉnh ủy Hậu Giang về chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, kế hoạch của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền cho đại hội...

Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang cũng công bố quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ cho Đại hội Đảng bộ các cấp. Sau hội nghị này, đại biểu các đơn vị sẽ về triển khai quán triệt Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản có liên quan cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị mình.

* Quảng Trị: Đảng ủy cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015 cho các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Hội nghị đã quán triệt kế hoạch triển khai Đại hội tổ chức cơ sở Đảng nhiệm kỳ 2010-2015. Theo kế hoạch, Đại hội tổ chức cơ sở Đảng bắt đầu triển khai vào tháng 5/2010 và hoàn thành trước ngày 30/6/2010. Riêng các tổ chức cơ sở Đảng được chọn đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung sẽ hoàn thành trước ngày 5/5/2010.

Để đảm bảo cho đại hội thành công tốt đẹp, yêu cầu đặt ra đối với các tổ chức cơ sở Đảng là phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy dân chủ, trí tuệ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tập trung nghiên cứu, thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

Chuẩn bị tốt nội dung báo cáo chính trị của các đảng bộ, chi bộ; lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, có trình độ, uy tín và khả năng quy tụ, đoàn kết của đảng bộ, chi bộ để bầu cử vào cấp ủy nhiệm kỳ mới. Tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở một số đảng bộ, chi bộ cơ sở…

Hội nghị cũng đã triển khai Hướng dẫn số 98-HD/BTC của Ban tổ chức Đảng ủy hướng dẫn một số nội dung về Đại hội tổ chức cơ sở Đảng nhiệm kỳ 2010-2015 và phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2009.

Nguồn ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN