Cách mạng Tháng Mười là sự kiện vĩ đại nhất trong thế kỷ XX

01/11/2007 - 20:57

Ảnh minh hoạ.

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 90 Cách mạng Xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại, ngày 31/10, Đoàn Chủ tịch Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) đã công bố tài liệu khẳng định những thành tựu của Nhà nước Xô-viết và đề cập nhiều vấn đề liên quan tình hình nước Nga và thế giới hiện nay.

Tài liệu viết: "Cách mạng Xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại là sự kiện chưa từng có trong lịch sử thế giới, là sự kiện vĩ đại nhất trong thế kỷ 20, có ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với vận mệnh toàn thế giới. Cách mạng Tháng Mười có tính khách quan, phù hợp với quy luật, không ngẫu nhiên. Cuộc cách mạng đã được chuẩn bị bằng tiến trình phát triển kinh tế - xã hội và chính trị của nước Nga. Nước Nga đầu thế kỷ 20 có những mâu thuẫn về kinh tế, xã hội và chính trị đặc trưng của chủ nghĩa tư bản. Thêm vào đó là tình trạng cải cách dân chủ tư sản nửa vời và tình trạng không giải quyết được vấn đề dân tộc. Sự tổng hòa toàn bộ những vấn đề đó đã làm cho nước Nga trở thành một khâu yếu của hệ thống tư bản, cho phép V. I. Lê-nin nêu ra luận điểm về khả năng thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa tại một nước riêng biệt".

Phân tích bối cảnh kinh tế - xã hội và chính trị ở nước Nga đầu thế kỷ 20, tài liệu nhấn mạnh: "Cách mạng xã hội chủ nghĩa là con đường phát triển có thể có duy nhất của nước Nga lúc đó với tư cách một nhà nước thống nhất tự chủ. Dĩ nhiên, khả năng xảy ra một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa mà V. I. Lenin đã nhìn thấy chỉ có thể thực hiện được khi có một lực lượng chính trị cần thiết. Lực lượng chính trị đã nắm bắt một cách tuyệt vời khả năng đó chính là đảng Bôn-sê-vích. Đảng đại diện cho lợi ích của giai cấp vô sản, là người tổ chức cuộc đấu tranh cách mạng của vô sản. Trong Cương lĩnh của mình, đảng đã tuyên chiến với chủ nghĩa tư bản. Đảng đã vũ trang cho giai cấp vô sản Nga lý luận cách mạng tiến bộ và chiến lược, sách lược đúng đắn. Đảng đã bảo đảm cho giai cấp vô sản có được sự ủng hộ của đa số nhân dân, trước hết là nông dân lao động".

Đề cập những thành quả do Cách mạng Tháng Mười mang lại, tài liệu của KPRF nêu rõ: "Cách mạng Xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại đã mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử Nga và toàn thế giới. Việc thiết lập chính quyền Xô-viết là sự kiện chưa từng có, cho thấy thắng lợi của dân chủ chân chính, hoàn toàn khác với dân chủ nghị viện tư sản giả hiệu. Cách mạng Tháng Mười đã đem lại cho nước Nga bản Hiến pháp đầu tiên trong lịch sử. Những thành quả xã hội của Cách mạng Tháng Mười thật sự chưa từng có trước đó, mà ý nghĩa lớn nhất là mỗi người có cơ hội phát triển hài hòa cả về trí tuệ và thể chất. Nhà nước Xô-viết đã nêu tấm gương xây dựng quan hệ giữa các dân tộc; một Nhà nước thống nhất nhiều dân tộc đã trở thành hiện thực. Đất nước Xô-viết đã xây dựng những nguyên tắc mới làm nền tảng cho chính sách đối ngoại. Chiến thắng của Liên Xô tro

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích