Cần quan tâm đến chất lượng các nghị quyết

20/02/2011 - 16:28

Để văn bản qui phạm pháp luật (QPPL) do HĐND ban hành đúng thẩm quyền, thực sự đi vào đời sống xã hội thì vai trò của cơ quan soạn thảo, ý kiến góp ý của từng đối tượng chịu tác động, hoạt động thẩm định, thẩm tra và việc tổ chức thực hiện của UBND... là hết sức quan trọng. Việc xây dựng văn bản QPPL của chính quyền địa phương phải bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và đồng bộ, vì đây là công cụ pháp chế phục vụ quản lý nhà nước.

Trong thời gian qua, HĐND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết có chứa văn bản QPPL. Tuy nhiên, trong nội dung các văn bản vẫn còn những hạn chế, như:

-  Có văn bản nặng về sao chép văn bản của cấp trên, chưa thể hiện được tính đặc thù của điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương. Trình tự, thủ tục soạn thảo và ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh còn mang tính chất đại khái.

- Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND (ngày 3-12-2004), dự thảo nghị quyết do UBND cấp tỉnh trình thì phải qua thẩm định, nhưng thực tế có rất ít dự thảo nghị quyết chuyển đến cơ quan tư pháp cùng cấp thẩm định.

- Việc kiểm tra nghị quyết của HĐND tỉnh chỉ mang tính hình thức và không thường xuyên; ngoài ra, việc công bố văn bản hết hiệu lực đối với nghị quyết cũng gần như bỏ ngỏ.

 Chất lượng nghị quyết của HĐND được nâng lên sẽ góp phần thể chế hóa các quy định của pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý, điều hành các hoạt động ở địa phương. Vì vậy, các cơ quan có thẩm quyền có hướng dẫn tổ chức thực hiện Luật Tổ chức HĐND và UBND (ngày 26-11-2003); Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND… là việc làm rất cần thiết để thực hiện thống nhất, hiệu quả công tác xây dựng văn bản QPPL. Qua đó, giúp HĐND tỉnh ban hành nghị quyết đúng thủ tục, thẩm quyền, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định văn bản và góp phần thực hiện nghị quyết của HĐND đạt hiệu quả cao hơn.

Bùi Dương Phú

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN