Cấp giấy chứng nhận cho 93 học viên

12/09/2013 - 15:13
Đồng chí Võ Thanh Liêm - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trao giấy chứng nhận cho 4 học viên đạt loại giỏi.

Chiều 10-9-2013, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức lễ bế giảng, cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 93 đảng viên mới, khóa II năm 2013.

Sau gần 2 tuần học tập, các học viên lĩnh hội những kiến thức: chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam… Kết quả,  có 4 học viên đạt loại giỏi, 73 học viên đạt loại khá, còn lại trung bình.

Tin, ảnh: HOÀNG VŨ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN