Châu Thành quán triệt tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”

18/08/2022 - 17:22

BDK.VN - Chiều 18-8-2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt những nội dung cốt lõi trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng đến dự và triển khai tác phẩm.

Đại biểu tham dự hội nghị triển khai, quán triệt tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”.

Đại biểu tham dự hội nghị triển khai, quán triệt tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”.

Thành phần tham dự hội nghị gồm: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các ban đảng huyện, Văn phòng Huyện ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, phó giám đốc và các giảng viên chuyên trách Trung tâm Chính trị huyện, các đồng chí là báo cáo viên cấp huyện, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, bí thư các chi bộ, đảng bộ ngành huyện trực thuộc Huyện ủy. Cán bộ tuyên huấn đảng ủy ngành huyện, bí thư đảng ủy, cán bộ tuyên giáo các xã, thị trấn.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Cao Văn Dũng triển khai tác phẩm.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng triển khai tác phẩm.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng cho rằng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” là tác phẩm lớn có ý nghĩa tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH. Tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tập trung triển khai các nội dung cốt lõi của tác phẩm như: CNXH là gì? Vì sao Việt Nam lại lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng CNXH ở Việt Nam? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên CNXH ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa và đặt ra vấn đề gì? “Chúng ta phải định hình CNXH thế nào và định hướng đi lên CNXH thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh, đặc điểm cụ thể ở Việt Nam?”…

Theo Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Lưu Hoàng Trung: Hội nghị quán triệt tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm giúp cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên quán triệt một cách sâu sắc những vấn đề lý luận về CNXH, con đường đi lên CNXH và thực tiễn đấu tranh cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hơn 90 năm qua. Nhất là sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để củng cố nâng cao nhận thức, bản lĩnh, kiên định, lập trường tư tưởng chính trị; khơi dậy và phát huy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần tiến công, năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện tốt công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN