Chi bộ Báo Đồng khởi thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

13/10/2021 - 20:54

BDK.VN - Ngày 13-10-2021, Bí thư Chi bộ - Tổng biên tập Báo Đồng Khởi Lê Ngọc Hân đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

Các đảng viên quán triệt học tập nghị quyết.

Các đảng viên quán triệt học tập nghị quyết.

Bí thư Chi bộ Lê Ngọc Hân đã trình bày những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 4, trong đó đi sâu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, kết quả đạt được và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng còn lại cuối năm. Trong đó, lưu ý 6 giải pháp trọng tâm cần triển khai thực hiện. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, 12 nhiệm vụ, giải pháp căn cơ cần tập trung.

Về những kết quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là còn tồn tại 6 vấn đề cần khắc phục, nguyên nhân và mục tiêu, quan điểm nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch trong thời gian tới.

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng,  chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu; hoàn thiện cơ chế, chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; về quy định những điều đảng viên không được làm...

Kết thúc buổi triển khai, Bí thư Chi bộ Lê Ngọc Hân đề nghị: Các đồng chí đảng viên tiếp tục nghiên cứu quán triệt sâu hơn về tinh thần cốt lõi của Nghị quyết. Vấn đề quan trọng trước hết là "nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn, phương pháp phải đúng, hành động phải quyết liệt", thể hiện bằng những công việc thiết thực, cụ thể. Định hướng công tác tuyên truyền sắp tới, cần tập trung bám từng nội dung cụ thể của Nghị quyết, trong đó chú trọng công tác phòng chống dịch Covid-19; việc khôi phục và phát triển kinh tế sau dịch Covid-19; gắn với các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh như: giải phóng mặt bằng cầu Rạch Miễu 2, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển...

Tin, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN