Chỉ thị

15/02/2011 - 17:24

Về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

Ngày 5-1-2011, Bộ Chính trị khóa X đã ban hành Chỉ thị số 50-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp lần này đạt kết quả cao theo tinh thần dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng đầu năm 2011 với các nội dung chủ yếu sau đây:

1- Tổ chức học tập quán triệt Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản khác của Trung ương về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đến từng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật Bầu cử hội đồng nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước; động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử. Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi về cuộc bầu cử, mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng, đưa tin suốt quá trình chuẩn bị, tiến hành và kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, góp phần tích cực vào sự thành công của cuộc bầu cử lần này.

2- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh phối hợp chỉ đạo HĐND và UBND các cấp tổng kết đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2004-2011; cụ thể hóa Chỉ thị số 192/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Trung ương thành các kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ngành có liên quan chỉ đạo việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử đúng quy định của pháp luật; chuẩn bị các điều kiện cần thiết, kể cả phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhằm tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử theo đúng tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị.

3- Các huyện ủy, Thành ủy thành lập ban chỉ đạo để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác bầu cử của từng địa phương; lãnh đạo tốt công tác nhân sự, bảo đảm người được giới thiệu làm đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp phải thật sự tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn quy định của pháp luật, coi trọng tiêu chuẩn về năng lực và điều kiện làm nhiệm vụ đại biểu, có chuẩn chất chính trị và uy tín với quần chúng; đồng thời, phải bảo đảm cơ cấu, thành phần hợp lý, chú ý đại biểu là nữ, trẻ, đại biểu trong các tôn giáo; chỉ đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, các ngành có liên quan thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử đúng quy định của pháp luật, chuẩn bị tốt phương tiện, cơ sở vật chất để phục vụ tốt cho công tác bầu cử.

4- Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử cấp tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác bầu cử; tham mưu đề xuất việc chuẩn bị nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, nhân sự chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra các cấp ủy Đảng lãnh đạo nhân sự ứng cử hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân cùng cấp.

5- Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh căn cứ vào hướng dẫn của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ động phối hợp tốt với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức hiệp thương cấp mình và hướng dẫn Mặt trận cấp dưới tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. Chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho đoàn viên, hội viên và nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp và bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật.

6- Các cấp ủy, tổ chức đảng có trách nhiệm thực hiện nghiêm Chỉ thị này và thường xuyên báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện, phản ảnh những khó khăn, vướng mắc về Thường trực Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy) để theo dõi chỉ đạo.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ.

                                                                       T/M Ban Thường vụ

                                                                    Phó Bí thư

                                                                (đã ký)

                                                                  Hà Thanh Niên

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN