Chính sách của Đảng đối với tín đồ, chức sắc tôn giáo

14/08/2009 - 09:28

 Tín đồ các tôn giáo có quyền thực hiện các hoạt động tôn giáo không trái với chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 18/2004/L-CTN; tiến hành các nghi thức thờ cúng, cầu nguyện tại gia đình và tham gia các hoạt động tôn giáo, học tập giáo lý, đạo đức phục vụ lễ nghi tôn giáo tại cơ sở thờ tự; không được lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo làm trái pháp luật, không được hoạt động mê tín dị đoan.

Chức sắc, nhà tu hành tôn giáo có quyền được thực hiện chức trách, chức vụ tôn giáo của mình trong phạm vi trách nhiệm đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp nhận; được Nhà nước xét khen thưởng công lao đóng góp trong sự nghiệp đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; được hưởng các quyền lợi chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của công dân.
Chức sắc, nhà tu hành tôn giáo có nhiệm vụ thực hiện đúng chức trách, chức vụ tôn giáo trong phạm vi trách nhiệm tôn giáo đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động tôn giáo trong phạm vi trách nhiệm đó; động viên tín đồ chấp hành nghiêm chỉnh chính sách và pháp luật của Nhà nước; người mạo danh chức sắc, nhà tu hành tôn giáo thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

(Theo tài liệu GDQP)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích