Chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025

25/03/2021 - 12:54

BDK.VN - HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về việc quy định chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã (HTX), Liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025.

Theo nghị quyết này, ngân sách tỉnh sẽ chi hỗ trợ cho các nội dung như: Hỗ trợ thành lập mới, củng cố HTX, Liên hiệp HTX; hỗ trợ trang thiết bị văn phòng làm việc.

Cụ thể: HTX, Liên hiệp HTX thành lập mới được hỗ trợ tối đa không quá 20 triệu đồng/HTX, Liên hiệp HTX; tối đa không quá 10 triệu đồng/HTX, Liên hiệp HTX củng cố.

Nội dung hỗ trợ bao gồm: Cung cấp thông tin, tư vấn, tập huấn, phổ biến quy định pháp luật về kinh tế tập thể, HTX; hỗ trợ, tư vấn xây dựng hoặc sửa đổi điều lệ; hướng dẫn và thực hiện các thủ tục sắp xếp, củng cố lại tổ chức, hoạt động của HTX, Liên hiệp HTX cho phù hợp với các quy định hiện hành. Các nội dung này sẽ được hỗ trợ chi phí sau khi HTX, Liên hiệp HTX đã được thành lập và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX, Liên hiệp HTX.

Hỗ trợ tiền lương cho người lao động tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học về làm việc tại các HTX, Liên hiệp HTX. Mức hỗ trợ bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng, thời gian hỗ trợ 3 năm/người, tối đa 2 người/HTX, Liên hiệp HTX/năm.

Được biết, sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2018 của HĐND tỉnh về một số chính sách khuyến khích phát triển HTX trên địa bàn tỉnh, toàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ cho 139 hồ sơ với tổnf số tiền trên 3,709 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh gần 2,279 tỷ đồng, ngân sách Trung ương hỗ trợ trên 1,430 tỷ đồng.

Trung Trí

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN