Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến xem xét, thông qua 33 nghị quyết

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến xem xét, thông qua 33 nghị quyết