“Xin dâng tấm lòng ta ơn Đảng”

“Xin dâng tấm lòng ta ơn Đảng”