Chợ Lách hội nghị báo cáo viên chuyên đề triển khai tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

24/09/2022 - 15:51

BDK.VN - Ngày 23-9-2022, Huyện ủy Chợ Lách tổ chức hội nghị báo cáo viên chuyên đề triển khai tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng báo cáo viên tại hội nghị.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng báo cáo viên tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, ban chấp hành, ban chi ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện ủy, các đồng chí trưởng, phó các ban ngành huyện, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; ban thường vụ đảng ủy các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng triển khai nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong đó làm rõ lý luận và thực tiễn các vấn đề: CNXH là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được CNXH ở Việt Nam.

Thông qua hội nghị nhằm giúp cấp ủy, cán bộ, đảng viên quán triệt sâu sắc những vấn đề lý luận về CNXH, con đường đi lên CNXH và thực tiễn đấu tranh cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hơn 90 năm qua, nhất là sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới; những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua đó, củng cố, nâng cao nhận thức, bản lĩnh, kiên định lập trường tư tưởng chính trị; khơi dậy và phát huy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần tiến công, năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện tốt công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Việt Cường

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN