Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị

11/05/2012 - 07:37

“Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” là chủ đề của buổi tọa đàm do Trường Chính trị Bến Tre tổ chức vào sáng ngày 10-5-2012, chào mừng kỷ niệm 122 năm Ngày sinh của Người (19-5-1890 - 19-5-2012).

Buổi tọa đàm diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang tiếp tục triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” càng có ý nghĩa thiết thực hơn, thể hiện quyết tâm của Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong công tác xây dựng Đảng nói chung và trong rèn luyện đạo đức cán bộ nói riêng.

Đồng chí Võ Thành Hạo - Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh ý nghĩa của buổi tọa đàm, ý nghĩa của các tham luận để trao đổi, học tập những giá trị cao đẹp của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, một lần nữa giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân rà soát việc đã và sẽ tiếp tục học tập và làm theo.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với tham luận “Vận dụng tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” cung cấp nhiều tư liệu quý, đi sâu phân tích làm rõ ý nghĩa, giá trị sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà Đảng ta đã vận dụng và phát huy trong suốt thời gian qua. Trong tham luận cũng đã gợi ra những mục tiêu, nhiệm vụ để mỗi cán bộ, đảng viên phải tiếp tục phấn đấu, thực hiện nhằm góp phần vào xây dựng Đảng, nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, năng lực và sức chiến đấu của Đảng, đủ sức lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đơn vị Trường Chính trị Bến Tre với 3 tham luận của các phòng, khoa về “Chủ tịch Hồ Chí Minh - đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”, “Hồ Chí Minh - suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, “Chủ tịch Hồ Chí Minh - suốt đời vì dân, vì nước, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân”, là những tham luận mang tính lý luận đi sâu vào phân tích ở nhiều góc độ khác nhau nêu bật lên ý nghĩa của từng cụm chủ đề, nhằm đến khẳng định tấm gương đạo đức, lối sống, nhân cách Hồ Chí Minh không chỉ là tấm gương mẫu mực của người chiến sĩ cộng sản trọn đời vì nước, vì dân mà còn biểu hiện tính nhân văn cao cả, là di sản tinh thần vô giá để mọi người Việt Nam học tập, noi theo.

Tham luận của đại biểu Công an Bến Tre, Hội Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn thể hiện tương đối cụ thể việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, nhân viên, hội viên tại cơ quan, đơn vị mình. Nhiều việc làm với những số liệu cụ thể trong triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các cơ quan, đơn vị đã minh chứng cho việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người có tác động sâu rộng, gặt hái được những kết quả cụ thể, góp phần hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Hai tham luận của Thạc sĩ Nguyễn Thị Yến - Trưởng khoa Dân vận (Trường Chính trị Bến Tre) và đồng chí Đỗ Thị Mai - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Doanh nghiệp đi vào liên hệ thực tiễn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc, trong các mối quan hệ xã hội.

Kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Huỳnh Văn Bưu - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có lời biểu dương Trường Chính trị Bến Tre đã phối hợp tốt với các ngành, đoàn thể, các đơn vị trong tỉnh triển khai kế hoạch tọa đàm đạt mục đích, yêu cầu theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đã hoàn thành nội dung theo kế hoạch đề ra. Buổi tọa đàm trên không chỉ mang ý nghĩa đặc biệt hướng đến kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn có ý nghĩa giáo dục, tác động không nhỏ đến mỗi cán bộ, đảng viên trong thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang tiếp tục triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Các tham luận tại tọa đàm cần được tập hợp, biên tập, in thành kỷ yếu phát hành đến các tổ chức đảng làm tư liệu, tham khảo, nghiên cứu và vận dụng trong triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thời gian tới.

Thành Mãi

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN