Chủ tịch Quốc hội chủ trì Phiên họp thứ ba Hội đồng Bầu cử quốc gia

03/03/2021 - 19:26

Chiều ngày 3-3-2021, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân, Hội đồng Bầu cử quốc gia họp Phiên họp thứ 3.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 3, Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 3, Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Dự phiên họp còn có các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; các đồng chí Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; đại diện lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Ban công tác đại biểu, lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, đại diện lãnh đạo các tiểu ban giúp việc của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, thực hiện chương trình công tác, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 3 nghe: Báo cáo kết quả điều chỉnh sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội Khóa XV và tình hình các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương chuẩn bị Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; nghe Báo cáo về tình hình công việc kể từ sau cuộc họp Hội đồng Bầu cử quốc gia lần thứ hai đến nay và các công việc tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, thời gian từ nay đến ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 không còn nhiều, khối lượng công việc rất lớn, trong khi đó các cơ quan cũng phải chuẩn bị các công việc cho Phiên họp Thường vụ thứ 54, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khóa XIV. Theo quy định, đến ngày 14-3-2021 tất cả người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND hoàn thành việc nộp hồ sơ, trong đó có một số hồ sơ tự ứng cử do vậy cần nhanh chóng được xem xét theo đúng quy định của pháp luật. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên của Hội đồng bầu cử quốc gia cần khẩn trương, thận trọng triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên phạm vi cả nước, để bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND các cấp đạt mục đích, yêu cầu, bảo đảm nhân dân và cử tri cả nước được tham gia ứng cử, bầu cử công bằng theo đúng quy định của pháp luật. Cuộc bầu cử sẽ diễn ra an toàn, tiết kiệm và trở thành ngày hội lớn của dân tộc trong năm 2021.

Tại Phiên họp, các đại biểu nghe đồng chí Trần Văn Túy, Phó Trưởng Tiểu ban Nhân sự trình bày Báo cáo kết quả điều chỉnh sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội Khóa XV và tình hình các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương chuẩn bị Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

 Đồng chí Trần Văn Túy, Phó Trưởng Tiểu ban Nhân sự trình bày Báo cáo kết quả điều chỉnh sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội Khóa XV.

Đồng chí Trần Văn Túy, Phó Trưởng Tiểu ban Nhân sự trình bày Báo cáo kết quả điều chỉnh sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội Khóa XV.

Theo đó, Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở Trung ương do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị hiệp thương để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV. Hội nghị đã nhất trí dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số lượng, cơ cấu, đại biểu Quốc hội Khóa XV, đảm bảo tính đại diện các giai tầng, thành phần, vùng miền và có cơ cấu tương đối hợp lý.

Về Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở địa phương, tính đến ngày 17-2-2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố đã tiến hành xong Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất. Kết quả, 32 tỉnh, thành phố nhất trí với dự kiến phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội Khóa XV. Tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là 1.076 người; đạt tỷ lệ bình quân là 2,15 lần so với tổng số đại biểu dự kiến được bầu, nhưng tỷ lệ không đồng đều giữa các tỉnh.

Đối với cơ cấu đại biểu HĐND các cấp, tổng số người được Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử là 7.656 người/trên tổng số đại biểu được bầu theo luật định là 3.715 đại biểu; đạt tỷ lệ bình quân là 2,06 lần trên số đại biểu được bầu.

Về việc điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội Khóa XV, thực hiện theo Điều 40 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 53, căn cứ vào kết quả Hiệp thương lần thứ nhất ở trung ương và địa phương, thảo luận và thông qua Nghị quyết số 1226 điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Việc điều chỉnh cơ bản đáp ứng yêu cầu của các địa phương, trong đó xác định cơ cấu định hướng là cơ cấu khung để các tỉnh, thành phố làm căn cứ để giới thiệu người ứng cử. Trong cơ cấu này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhấn mạnh các địa phương cần quan tâm phân bổ hợp lý số người là phụ nữ, người ngoài Đảng, dân tộc, trẻ tuổi và tự ứng cử. Việc lựa chọn nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện như quy định của Luật theo hướng nâng cao chất lượng đại biểu và hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố.

Báo cáo về tình hình công việc kể từ sau cuộc họp Hội đồng Bầu cử quốc gia lần thứ hai đến nay và các công việc tiếp tục triển khai trong thời gian tới, Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, công tác chỉ đạo và hướng dẫn bầu cử đã được thực hiện nghiêm túc việc quán triệt các Chỉ thị và văn bản của Bộ Chính trị, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đến các tỉnh, thành phố. Công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử; công tác thông tin tuyên truyền; giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội; công tác bảo vệ an ninh, trật tự, y tế; hoạt động giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đang được tiến hành theo đúng thời gian, thực hiện quy định của pháp luật.

Cũng tại Phiên họp, Hội đồng Bầu cử quốc gia tiến hành thảo luận các báo cáo và thông qua Nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử trong cả nước.

Kết luận Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thống nhất với các báo cáo đã trình bày tại Phiên họp. Với tinh thần trách nhiệm cao, Phiên họp thứ ba, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thảo luận, cho ý kiến về công việc đã triển khai về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp; những công việc mà Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thực hiện từ sau Phiên họp thứ 2, Hội đồng Bầu cử quốc gia đến nay.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia tiếp thu ý kiến, hoàn thiện văn bản gửi đến các thành viên của Hội đồng Bầu cử quốc gia và các cơ quan liên quan; đồng thời tiếp tục tập trung tham mưu giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia và các Tiểu ban để đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện các công việc chuẩn bị cuộc bầu cử trong thời gian tới bảo bảo đúng tiến độ theo quy định.

Các Tiểu ban, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, các cơ quan Chính phủc, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam rà soát lại các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công khẩn trương chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ về công tác bầu cử; đôn đốc chỉ đạo công tác tiếp nhận hồ sơ, chuẩn bị cho Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2, để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử và nội dung báo cáo công việc thường xuyên về Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng yêu cầu các cơ quan liên quan cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thường xuyên cập nhật thông tin, vận hành trang thông tin điện tử của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan tiến hành giám sát, kiểm tra công tác bầu cử, công tác bảo đảm an ninh trật tự, y tế. Các thành viên của Hội đồng Bầu cử quốc gia tiến hành kiểm tra việc bầu cử ở các địa phương, các cơ quan, hoàn thành trước tháng 5-2021.

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã xem xét thông qua Nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã nhất trí với đề nghị 184 đơn vị bầu cử trong cả nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Công tác đại biểu tiếp thu ý kiến tại Phiên họp khẩn trương hoàn thiện các văn bản trình ký để gửi đến các cơ quan, địa phương theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ban Công tác đại biểu và Hội đồng Bầu cử quốc gia chuẩn bị danh sách những người thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý để chuẩn bị cho Hội nghị hiệp thương theo đúng quy định, hoàn thành trước ngày 11-3-2021.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng lưu ý Tiểu ban nhân sự tiếp nhận đơn xin ứng cử đại biểu Quốc hội theo đúng quy định, hoàn thành trước 17h ngày 14-3-2021. Sau Phiên họp này, Ban Công tác đại biểu, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia và các tổ giúp việc khẩn trương hoàn thiện các văn bản đảm bảo chất lượng, tiến độ, báo cáo kết quả cho Hội đồng Bầu cử quốc gia trong Phiên họp sau.

Nguồn: quochoi.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN