Thư của Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ

Chúc mừng kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15-10-1930 - 15-10-2021)

15/10/2021 - 20:08

BDK.VN - Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng 15-10-1930 - 15-10-2021 và 22 năm Ngày “Dân vận” của cả nước 15-10-1999 - 15-10-2021, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ có thư chúc mừng gửi đến cán bộ, công chức, người lao động làm công tác Dân vận tỉnh Bến Tre.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Đức Thọ chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, nhân viên Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, công chức, người lao động Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Kính gửi: Cán bộ, công chức, người lao động làm công tác dân vận tỉnh Bến Tre

Tháng 10-1999, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Dân vận”, theo đề nghị của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã đồng ý lấy ngày 15-10-1930 làm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và quyết định chọn ngày 15-10 hàng năm là Ngày “Dân vận” của cả nước để đẩy mạnh việc học tập và thực hiện những lời dạy của Bác Hồ về công tác dân vận.

Trải qua 91 năm từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn xem công tác dân vận có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng; là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; là điều kiện bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, nhà nước với nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Công tác dân vận của Đảng trong từng thời kỳ cách mạng có những nội dung, phương thức khác nhau nhưng đều hướng đến mục tiêu quan trọng là tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; vận động, thu hút rộng rãi các tầng lớp nhân dân, khơi dậy tinh thần yêu nước và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, công tác dân vận luôn được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ, hiệu quả, kịp thời với quyết tâm chính trị cao và được sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình  mới”, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khẳng định cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủvà phương châmDân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước đạt được kết quả tích cực; ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu được nâng lên.

Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua “Đồng khởi mới” và thi đua “Dân vận khéo”. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện công tác phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của các đồng chí cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy và tất cả cán bộ làm công tác dân vận trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Các cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đang triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đề án tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 với quyết tâm, khát vọng rất lớn; đồng thời, tập trung thực hiện các mục tiêu phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và tạo đồng thuận trong các phong trào nhằm góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, các cấp ủy, chính quyền, Ban Dân vận các cấp cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân sát với thực tiễn, có tính thuyết phục cao, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện có kết quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung thực hiện tốt công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp, tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” để “ý Đảng” hợp với “lòng dân”; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận đạt chuẩn, có bản lĩnh, kỹ năng, nhiệt tình, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng theo hướng sát cơ sở, thực chất, hiệu quả hơn, thường xuyên sâu sát, gần gũi, nắm bắt tình hình, những vấn đề bức xúc trong nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, thi đua “Dân vận khéo”, tích cực tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận; tăng cường công tác dân vận trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gắn với phục hồi, phát triển kinh tế trong tình hình mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tỉnh chỉ thực hiện tốt “mục tiêu kép” khi và chỉ khi người dân thực sự tham gia vào cuộc và tích cực thực hiện một cách chủ động, tự giác.

Phát huy truyền thống vẻ vang 91 năm công tác dân vận của Đảng, Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng rằng các đồng chí sẽ tiếp tục giữ vững, vun đắp truyền thống và phát huy hết trí tuệ, tâm huyết, sức sáng tạo, có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh nhà, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thực hiện đạt mục tiêu xây dựng Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và cả nước vào năm 2030.

Cuối lời, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi xin chúc các đồng chí cán bộ, công chức, người lao động Ban Dân vận Tỉnh ủy và các đồng chí đang thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Ban Dân vận Tỉnh ủy luôn đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN