Chung lo cùng toàn Đảng

06/07/2009 - 12:58

Hội nghị lần thứ 10 của Ban chấp hành Trung ương (khoá X) vừa kết thúc tốt đẹp. Trong bài phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã nêu rõ: “Phải coi việc tiến hành đại hội các cấp là một cơ hội, một động lực để thúc đẩy các nhiệm vụ trước mắt và lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ này để góp phần bảo đảm thành công của đại hội các cấp cũng như Đại hội toàn quốc của Đảng“.

Toàn Đảng, toàn dân ta vừa chăm chú theo dõi Hội nghị lần thứ 10 của Ban chấp hành Trung ương (khoá X). Bởi đây là một hội nghị bàn thảo và thông qua những quyết định quan trọng, là bước chuẩn bị cơ bản có ý nghĩa quan trọng tiến tới đại hội Đảng các cấp và Đại hội XI của Đảng.

Hội nghị đã thảo luận và thông qua: Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết, bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991); Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001-2010 và xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; Định hướng chuẩn bị Đại hội XI của Đảng và Đại hội Đảng các cấp. Hội nghị quyết định các báo cáo sẽ trình Đại hội, thành lập thêm 3 tiểu ban chuẩn bị Đại hội: Tiểu ban tổng kết việc thực hiện Điều lệ Đảng và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội; ấn định thời gian tiến hành Đại hội lần thứ XI của Đảng vào nửa đầu tháng 01 - 2011. 

Như vậy chỉ còn 1 năm rưỡi nữa là Đảng ta kết thúc nhiệm kỳ Đại hội X để bước vào 1 nhiệm kỳ mới. Theo chủ trương đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua, ngay sau Đại hội XI của Đảng kết thúc, chúng ta sẽ tổ chức bầu cử Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII. Một năm rưỡi là một thời gian không dài nhưng chúng ta phải làm biết bao việc lớn trong tình hình đất nước đang dồn sức chống chọi của ảnh hưởng suy giảm kinh tế thế giới, giữ vững sự phát triển bền vững nền kinh tế đất nước, bảo đảm an sinh xã hội. Chúng ta vui mừng vì từ cuối năm 2008 và 6 tháng đầu năm 2009 dù chống chọi với bao khó khăn cả trong suy giảm kinh tế, thiên tai, dịch bệnh nhưng bằng những giải pháp sáng suốt, kịp thời và bình tĩnh của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ cả trong kinh tế và xã hội, nhất là những biện pháp, giải pháp kích cầu kinh tế gắn với dân sinh... chúng ta đã từng bước vượt qua. Kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2009 vừa được công bố là một chứng minh. Chưa thể vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất và trước mắt diễn biến của kinh tế còn có những điều khó lường nhưng chúng ta tin rằng những giải pháp, những chính sách kích cầu kinh tế chúng ta đưa ra đã, đang và sẽ phát huy tác dụng, chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua được những khó khăn, thực hiện được những chỉ tiêu phát triển kinh tế trong 6 tháng cuối năm 2009 mà Quốc hội đã thông qua trong kì  họp vừa rồi.

Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI lúc này chính là sự đồng lòng, chung sức, chung lo cùng toàn Đảng. Đó là từng cấp uỷ Đảng, từng cấp chính quyền từ cơ sở đến tỉnh, thành, bộ, ban, nghành phải dồn sức hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, trước mắt là hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2009, chuẩn bị để bước vào kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2010, năm cuối cùng của nhiệm kỳ Đại hội X. Các cấp ủy Đảng phải coi việc chỉ đạo hoàn thành kế hoạch kinh tế - xã hội chính là một bước quan trọng chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc. Bởi vì, trong qúa trình chỉ đạo thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra cũng là lúc thử thách năng lực điều hành, chỉ huy của cán bộ, đảng viên. Càng trong khó khăn, thì cán bộ, đảng viên càng gắn bó với phong trào quần chúng, gắn bó với dân, thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình. Và chính đây là lúc mà các cấp lãnh đạo nhìn rõ từng cán bộ, cả mặt mạnh, mặt yếu để bồi dưỡng, uốn nắn, bổ nhiệm, luân luyện, thử thách...chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp. Thực tế qua nhiều nhiệm kì đại hội, nơi nào phong trào quần chúng tốt, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng  thì nơi đó tiến tới đại hội rất nhẹ nhàng, công tác nhân sự thuận lợi và chính xác bởi qua phong trào quần chúng đã sớm tạo được sự đồng thuận giữa Đảng và dân. Cán bộ Đảng sẽ được chọn trong phong trào cách mạng của quần chúng. Chuẩn bị đại hội Đảng các cấp phải là một động lực để thúc đẩy phong trào thi đua hoàn thành các chỉ  tiêu kinh tế xã hội, phải coi đây là một mục tiêu chính trị cho từng cấp uỷ và các cấp chính quyền. Trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 10, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã nhắc nhở: “Không vì lí do chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ mà lơi lỏng các nhiệm vụ trước mắt, cả về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và các lĩnh vực khác“.   

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang bước vào một giai đoạn mới: Kiên cường chiến đấu để từng bước đẩy lùi suy giảm kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm nước phát triển bền vững theo định hướng XHCN vừa nỗ lực hoàn thành tốt kế hoạch kinh tế xã hội năm 2009 để vững vàng bước vào thực hiện năm cuối cùng của kế hoạch kinh tế - xã hội nhiệm kì 2001-2010 ; chuẩn bị tốt nhất cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Chung lo cùng toàn Đảng tức là từng cán bộ, đảng viên, từng người dân phải hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình, coi việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của một năm rưỡi tới là nhiệm vụ chính trị của từng người, là sự đóng góp của mỗi người vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI./.

Nguồn ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN