Kết quả 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động

11/06/2021 - 06:28

BDK - Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tỉnh ủy luôn bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và đề ra nhiều giải pháp để lãnh đạo thực hiện có hiệu quả. Xoay quanh nội dung này, Báo Đồng Khởi có cuộc phỏng vấn đồng chí Cao Văn Dũng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể ấp Bàu Lò có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019. Ảnh: Q. Hùng

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể ấp Bàu Lò có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019. Ảnh: Q. Hùng

* Đồng chí cho biết những kết quả nổi bật qua 5 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh?

- Qua 5 năm quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã đạt những kết quả quan trọng.

Trước hết là, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức học tập, nghiên cứu chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư ưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề từng năm, như: “Về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”; “Về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; “Về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; “Về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân”; “Về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”.

Qua học tập tạo sự chuyển biến và nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhận thức đầy đủ, toàn diện hơn về nội dung của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt hơn về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác ngày càng cao.

Thứ hai là, trong lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được gắn chặt với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo thực hiện tốt phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Hàng năm, lãnh đạo các cấp đều nêu gương đăng ký nội dung học tập, làm theo và gương mẫu trong thực hiện; riêng nội dung đăng ký Bí thư Tỉnh ủy và bí thư các huyện, thành phố, bí thư các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy được đăng tải trên Báo Đồng Khởi, phát hành đến tổ nhân dân tự quản, phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre và hệ thống đài truyền thanh các huyện, xã, phường, thị trấn để nhân dân giám sát việc thực hiện; cuối năm báo cáo kết quả học tập, làm theo để nhân dân biết.

Thứ ba là, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Kết quả của việc học tập và làm theo Bác đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ và cán bộ, đảng viên. Kết quả đó đã góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân vào chế độ xã hội chủ nghĩa. Sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư các cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; đặc biệt là sự gương mẫu của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cấp ủy viên các cấp đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trong hệ thống chính trị và ngoài xã hội; ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện “tự soi”, “tự sửa” của cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ nét.

Thứ tư là, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, từng cơ quan, đơn vị đã tác động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo nâng cao đời sống nhân dân.

* Những hạn chế trong tổ chức thực hiện, thưa đồng chí?

- Bên cạnh những kết quả đạt được còn những hạn chế nhất định như công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 ở một số cấp ủy, đơn vị, địa phương chưa thường xuyên; một bộ phận cán bộ, đảng viên nội dung đăng ký học tập chưa cụ thể; vẫn còn những biểu hiện như tinh thần trách nhiệm, sự nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu; suy thoái về đạo đức, vi phạm kỷ luật Đảng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số cấp ủy, nhất là ở cơ sở chưa thường xuyên; phát hiện, biểu dương, khen thưởng gương điển hình chưa kịp thời; một số gương điển hình tính thuyết phục chưa cao.

* Để thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, tỉnh xác định các nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa đồng chí?

- Hướng tới, các cấp ủy tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là động lực, là nguồn sức mạnh nội sinh để Đảng bộ và nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đảng bộ và mỗi đảng viên thật sự xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Lãnh đạo kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, trước hết tập trung triển khai chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2021: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, hoàn thành 11 công trình, dự án trọng điểm mà Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đã đề ra; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần Đồng khởi, khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ, của mỗi người dân trong xây dựng lại quê hương cùng sánh vai với các tỉnh trong khu vực và cả nước. Trong thực hiện gắn chặt “xây” với “chống”. Xây dựng tư tưởng tiến công, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm trong cán bộ, đảng viên. Chống là chống tư tưởng ngại khó, trông chờ, chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây là tổ chức thực hiện thắng lợi phong trào thi đua yêu nước; phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025 được triển khai theo phương châm: “Hai chân” bao gồm: chân thứ nhất là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chân thứ hai là phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; “Ba mũi” tập trung vào ba nhiệm vụ đột phá: mũi cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; mũi huy động nguồn vốn đầu tư, phát triển hạ tầng; mũi phát triển nguồn nhân lực.

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy của cán bộ, đảng viên, tăng cường xây dựng đảng bộ về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ được nhân dân tin yêu và hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ Đảng và nhân dân. Tăng cường và nâng cao hiệu quả việc đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tăng cường giáo dục lý tưởng, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ.

Lãnh đạo thực hiện tốt phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”; đề cao vai trò nêu gương của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên và Ban Thường vụ, cấp ủy viên các cấp; cán bộ, đảng viên nêu gương trước nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp phải nêu gương trong thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, nêu gương về tư tưởng, đạo đức, lối sống; lắng nghe, gần gũi và gắn bó với nhân dân, tôn trọng nhân dân; chăm lo mọi mặt đời sống của nhân dân thông qua việc thực hiện tốt phương châm “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình”.

Tăng cường công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đa dạng các hình thức tuyên truyền trên báo, đài; mạng xã hội, tuyên truyền miệng; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lãnh đạo xây dựng văn hóa chính trị trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, trong hệ thống chính trị; văn hóa trong doanh nghiệp, văn hóa trong kinh doanh, ứng xử văn hóa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đẩy mạnh cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật để tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong lãnh đạo việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phát huy và tăng cường vai trò giám sát của MTTQ và đoàn thể các cấp trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên.

* Xin cảm ơn đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy!

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và thành công Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 5 năm qua, đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có 1.227 mô hình hay, cách làm sáng tạo; 7.024 gương điển hình trong học tập và làm theo gương Bác được biểu dương, khen thưởng, trong đó có 2 tập thể, 6 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và 8 tập thể, 18 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen.

(Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng)

Quốc Hùng (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN