Tặng 1 ngàn thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo

Tặng 1 ngàn thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo