Ra quân tháng cao điểm truyền thông, vận động người dân tham gia bảo hiểm

Ra quân tháng cao điểm truyền thông, vận động người dân tham gia bảo hiểm