Tổ từ thiện Bếp cơm 0 đồng của Chi hội Nông dân ấp Thanh Tây

Tổ từ thiện Bếp cơm 0 đồng của Chi hội Nông dân ấp Thanh Tây