Tổng thu thuế năm 2020 của tỉnh đạt trên 5,2 ngàn tỷ đồng

Tổng thu thuế năm 2020 của tỉnh đạt trên 5,2 ngàn tỷ đồng