Thông báo về các dịch vụ điện khi thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg

Thông báo về các dịch vụ điện khi thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg