Điện lực Bình Đại chuẩn bị triển khai thi công các công trình điện

Điện lực Bình Đại chuẩn bị triển khai thi công các công trình điện