“Thắp sáng tuyến đường giao thông nông thôn”

“Thắp sáng tuyến đường giao thông nông thôn”