Thay đổi lịch ghi chỉ số khách hàng

Thay đổi lịch ghi chỉ số khách hàng