Công đoàn viên chức tỉnh Hoàn thành công tác kiểm tra năm 2011

30/11/2011 - 07:59

Trong năm 2011, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức tỉnh đã kiểm tra 16 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc về các nội dung: Chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (đạt 115,94% kế hoạch); thu, chi, quản lý tài chính, tài sản công đoàn (đạt 177,78% kế hoạch); kiểm tra tài chính cùng cấp 1 lần và kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt cùng cấp 2 lần. Riêng Ủy ban Kiểm tra các CĐCS tổ chức kiểm tra 78 lượt về chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và 50 lượt về thu, chi, quản lý tài chính, tài sản CĐCS.

 

Công tác kiểm tra đã giúp Ban Chấp hành CĐCS thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng nề nếp sinh hoạt của tổ chức công đoàn, góp phần tích cực vào quá trình củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của CĐCS, chủ động ngăn ngừa những dấu hiệu vi phạm của tổ chức công đoàn và đoàn viên.

ĐOÀN LUÔNG

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN