Công tác giảm nghèo năm 2010 - những giải pháp cần tập trung

15/01/2010 - 09:24

Năm 2010, toàn tỉnh có 35.139 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 10,15%; 16.973 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 4,90%. Với mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2010 giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống còn dưới 9% so với tổng số hộ dân và quyết tâm thực hiện tốt chính sách trợ giúp dành cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, vừa qua, ngày 5-1-2010 UBND tỉnh Bến Tre vừa ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND-VHXH về thực hiện công tác giảm nghèo, trong đó tập trung thực hiện các nội dung như:

Hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, vốn vay ưu đãi, khuyến khích hộ nghèo tập trung đầu tư sản xuất theo mô hình dự án, chuyên canh liên kết nhóm theo ngành nghề và thế mạnh của từng vùng; tiếp tục thực hiện các dự án tài trợ, chú ý 50 xã được đầu tư cơ sở hạ tầng có kế hoạch giảm nghèo lồng ghép dự án IFAD có sự tham gia của người nghèo, phụ nữ nghèo; thực hiện chính sách ưu đãi an sinh xã hội đối với người nghèo, người cận nghèo, người cao tuổi, đối tượng hưởng trợ cấp xã hội, đẩy mạnh huy động nhiều nguồn lực, chú trọng đến nguồn lực tại chỗ; tổ chức thực hiện công tác dạy nghề cho người nghèo, đặc biệt phát huy tối đa công tác dạy nghề phù hợp với lao động nghèo để gắn với việc làm, góp phần tăng thu nhập, giúp người nghèo ổn định cuộc sống; đầu tư nghiên cứu xây dựng thí điểm mô hình giảm nghèo tập trung tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, đánh giá và nhân rộng cho phù hợp; tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện chương trình giảm nghèo từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức về công tác giảm nghèo trong cả hệ thống chính trị, đặc biệt là nâng cao ý thức tự vươn lên thoát nghèo của hộ nghèo; củng cố vai trò điều hành ban chỉ đạo giảm nghèo các cấp, tạo sự đồng bộ và thông suốt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo từ tỉnh đến cơ sở, đồng thời tập trung đào tạo nâng cao năng lực đối với đội ngũ làm công tác giảm nghèo, cán bộ các đoàn thể ở cơ sở, phát huy vai trò của trưởng ấp, tổ trưởng tổ nhân dân tự quản (NDTQ) và công tác Mặt trận ấp, khu phố.
Để thực hiện tốt các  nội dung trên,  kế hoạch cũng đã đề ra các giải pháp chủ yếu dựa trên các chính sách ưu đãi của Nhà nước về công tác giảm nghèo là: Thực hiện chính sách cho vay ưu đãi đối với người nghèo, đảm bảo 100% hộ nghèo có nhu cầu được sử dụng vốn vay để sản xuất, tham gia xuất khẩu lao động, ưu tiên hỗ trợ vốn vay cho học sinh, sinh viên là con hộ nghèo. Tổ chức chuyển giao kỹ thuật sản xuất theo hướng tập trung kinh phí thực hiện các đề án, hoạt động tập huấn, chuyển giao kỹ thuật nhằm hỗ trợ tăng thu nhập cho hộ nghèo ở các xã nghèo, khuyến khích hộ nghèo mạnh dạn chuyển đổi vật nuôi, cây trồng có năng suất sản lượng cao, phù hợp theo đặc điểm và điều kiện của từng địa phương. Tiếp tục hỗ trợ vốn tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng ở các xã bãi ngang ven biển khó khăn được Chính phủ công nhận là: An Thuận, An Nhơn, An Qui (Thạnh Phú). Tập trung thực hiện dự án dạy nghề cho người nghèo gắn với giới thiệu việc làm, hỗ trợ người nghèo học nghề miễn phí, đồng thời thực hiện các chính sách hỗ trợ lao động nghèo tham gia xuất khẩu lao động. Tập trung tạo việc làm tại chỗ cho lao động không đủ trình độ học nghề, mở rộng ngành nghề ở nông thôn như tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề truyền thống để thu hút lao động nhàn rỗi tại địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sàn giao dịch việc làm của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo tiếp cận thị trường lao động. Chú trọng công tác xây dựng thí điểm mô hình giảm nghèo phù hợp có hiệu quả tại các xã nghèo, huyện nghèo. Tiếp tục thực hiện chính sách mua BHYT cho hộ gia đình nghèo, người cận nghèo. Tranh thủ vận động các tổ chức, nhà hảo tâm đến khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo, hộ gia đình chính sách, cấp dụng cụ chỉnh hình phục hồi chức năng, xe lăn cho người tàn tật, chương trình đem lại ánh sáng cho người mù nghèo, hỗ trợ phẫu thuật hở hàm ếch, mổ tim cho trẻ em nghèo. Thực hiện chính sách miễn giảm học phí cho học sinh con em hộ gia đình nghèo, cận nghèo, không để tình trạng trẻ em bỏ học vì lý do nghèo. Tập trung mọi nguồn lực thực hiện 4.577 căn nhà tình thương cho hộ nghèo theo Quyết định 167/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường thực hiện công tác trợ  giúp pháp lý cho người nghèo thực hiện tốt công tác chăm lo cho người cao tuổi, người khuyết tật… Tổ chức tốt các hoạt động nâng cao năng lực làm công tác giảm nghèo, củng cố ban chỉ đạo giảm nghèo các cấp, đảm bảo thực hiện công tác điều hành thông suốt từ tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên ban chỉ đạo giảm nghèo. Tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp từ tỉnh, huyện, xã, trưởng ấp và tổ NDTQ để chia sẻ những kỹ năng, giải pháp thực hiện tốt công tác giảm  nghèo, đẩy mạnh và nhân rộng hoạt động các câu lạc bộ làm công tác giảm nghèo các cấp thông qua các chuyên đề theo đặc thù từng địa phương. Khuyến khích các huyện, thị nhân rộng mô hình hoạt động câu lạc bộ từ cấp xã đến ấp, tổ NDTQ và câu lạc bộ dành cho người nghèo, đồng thời đẩy mạnh công tác tổ chức họp mặt đối thoại trực tiếp với người nghèo, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm vượt khó thoát nghèo, tham quan học hỏi các mô hình thoát nghèo tiêu biểu. Củng cố thiết lập mạng lưới thông tin tuyên truyền đến tổ NDTQ thông qua tờ rơi, áp phích, báo, đài nhằm tuyên truyền nêu gương những mô hình vươn lên thoát nghèo bền vững. Các ngành, tổ chức đoàn thể tăng cường và đẩy mạnh công tác giám sát đánh giá trong công tác giảm nghèo các cấp đồng thời chấn chỉnh thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác giảm nghèo.
Được biết, để thực hiện công tác giảm nghèo năm 2010, ngoài các nguồn vốn bố trí thực hiện các chính sách giảm nghèo về y tế, giáo dục, vốn vay, nhà ở… tỉnh Bến Tre còn được Trung ương hỗ trợ 11,460 triệu đồng để thực hiện các chương trình, hoạt động giảm nghèo trên địa bàn.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN