Công tác giám sát bước đầu đạt hiệu quả thiết thực

17/11/2009 - 08:51

Đảng bộ huyện Bình Đại có 52 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và 3.050 đảng viên. Trong quá trình lãnh đạo, Huyện ủy đã xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Từ đó, Đảng bộ huyện đã tăng cường lãnh đạo, đưa công tác kiểm tra, giám sát đi vào thực chất, tạo được bước chuyển biến rõ nét trong việc giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Năm 2009, công tác giám sát của Đảng bộ huyện Bình Đại đem lại hiệu quả thiết thực. Qua giám sát đã sớm phát hiện, ngăn ngừa các biểu hiện vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên, từng bước kéo giảm đảng viên vi phạm kỷ luật; tích cực góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
Trong năm qua, Huyện ủy đã triển khai thực hiện hoàn thành chương trình giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Tập trung vào giám sát chuyên đề việc thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/HU, ngày 31-3-2006 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) “Về một số vấn đề cấp bách cần thực hiện trong giải quyết khiếu nại, tố cáo”; giám sát việc thực hiện Kế hoạch số 31-KH/HU ngày 5-11-2007 của Huyện ủy thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác vận động quần chúng trong tình hình mới” đối với 9 tổ chức Đảng (Đảng ủy Thị trấn, Bình Thắng, Bình Thới, Phú Thuận, Phú Long, Thạnh Phước, Lộc Thuận, Định Trung, Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND) và 9 cá nhân là bí thư chi, đảng bộ của 9 tổ chức Đảng nêu trên. Đồng thời, Huyện ủy đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thực hiện giám sát những vấn đề mang tính bức xúc của địa phương: Việc lãnh đạo, quản lý, sử dụng đất công; cải cách hành chính; việc lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 26-6-2006 của Huyện ủy “Về phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2006-2010”. Đã giám sát 5 tổ chức Đảng (Đảng ủy các xã: Bình Thắng, Định Trung, Long Hòa, Đại Hòa Lộc, Chi bộ Phòng Công thương huyện) và 10 cá nhân là bí thư, phó bí thư chi, đảng bộ của các tổ chức Đảng này.
Cùng với công tác giám sát theo chuyên đề, Huyện ủy Bình Đại đã lãnh đạo việc thực hiện giám sát thường xuyên đối với đảng viên và tổ chức Đảng, tập trung vào việc: Chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện Quyết định số 81 của Chính phủ về hỗ trợ tiền Tết cho hộ nghèo; việc quán triệt và chấp hành các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; giữ mối liên hệ với quần chúng; việc thực hiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp; chấp hành kỷ luật của đảng viên; giữ gìn đoàn kết nội bộ; công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới; công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện và nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của đảng viên; việc chi tiêu tại cơ quan; kê khai tài sản; tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Công tác giám sát đã giúp cho cấp ủy huyện và cơ sở đánh giá đúng thực chất ưu điểm và chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết, kế hoạch đã đề ra và kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; đề nghị cấp ủy cơ sở quan tâm những vấn đề bức xúc của địa phương, đơn vị nhất là vấn đề bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc quản lý và sử dụng đất công; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; uốn nắn về tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên. Qua giám sát, phát hiện có 1 chi bộ trực thuộc còn hạn chế (thực hiện chưa tốt việc hỗ trợ tiền Tết cho hộ nghèo) đã được đề nghị khắc phục; có 39 đồng chí có khuyết điểm, vi phạm, chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm 8 đồng chí.
Trong năm 2009, qua thực hiện công tác giám sát, tăng cường nắm bắt thông tin từ nhiều nguồn, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và cơ sở đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức Đảng và 35 đảng viên. Qua kiểm tra, 28,57% đảng viên và tổ chức Đảng được kiểm tra có vi phạm nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật, đã kiểm điểm, phê bình rút kinh nghiệm. Điều đó cho thấy, giám sát đã cảnh báo, ngăn ngừa vi phạm có hiệu quả; số đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật trong năm 2009 giảm 36,07% (giảm 22 đảng viên) so với năm 2008. Đây là kết quả đáng khích lệ, cho thấy công tác giám sát đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện Bình Đại.
Phát huy những kết quả đạt được, năm 2010 Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Trong đó, chú trọng nội dung kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội nhằm thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ huyện đề ra; các tổ chức cơ sở Đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Cao Thắm (UBKT Huyện ủy Bình Đại)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN