Công tác thông tin cơ sở được đẩy mạnh

27/07/2022 - 16:40

BDK.VN - Sau khi tiếp nhận Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 5-9-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII và Công văn số 463-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở (TTCS) trong tình hình mới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh (Đảng ủy Khối) đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động (CB,ĐV,CC,VC,NLĐ).

Bí thư Đảng ủy Khối Võ Văn Kiệt trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

Bí thư Đảng ủy Khối Võ Văn Kiệt trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, công tác TTCS đã phát huy được vai trò, chức năng là cầu nối cung cấp, chuyển tải và phản hồi thông tin giữa CC,VC,NLĐ với Đảng, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã phát huy khả năng, tinh thần trách nhiệm. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước được tích cực thông tin, tuyên truyền phổ biến đến CC,VC,NLĐ, tạo sự thống nhất cao trong toàn xã hội. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, chính trị, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước vào cuộc sống.

Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện, Đảng ủy Khối nhận thức còn một số hạn chế như: Một số cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò của công tác TTCS, chưa quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 07-CT/TW. Có nơi ít quan tâm cử báo cáo viên tham gia các lớp tập huấn, các hội nghị báo cáo viên định kỳ, hoặc xem nhẹ công tác thông tin, tuyên truyền, giao khoán cho cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo, thiếu sự kiểm tra, định hướng nội dung và bố trí sắp xếp thời gian cho báo cáo viên thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền nên ảnh hưởng đến chất lượng công tác thông tin ở cơ sở. Do trình độ, năng lực của đội ngũ làm công tác thông tin tuyên truyền còn hạn chế nên hiệu quả chưa cao. Hoạt động TTCS còn hạn chế về nội dung, thông tin chưa kịp thời, thiếu sinh động, hấp dẫn. Một số nơi tuyên truyền còn làm theo lối mòn, hình thức, chưa đi vào thực chất, chưa khơi dậy lòng nhiệt tình của CC,VC,NLĐ. Hình thức thông tin còn mang tính truyền thống, chưa phát huy hiệu quả các công nghệ hiện đại.

Hướng tới, Đảng ủy Khối sẽ tập trung vào các nội dụng chính như: Quán triệt, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác TTCS. Tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác TTCS. Đa dạng hoá nội dung, hình thức TTCS, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác TTCS. Đầu tư cở sở vật chất trong công tác TTCS. Tăng cường tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác TTCS theo hướng dễ hiểu, rõ ràng, thuyết phục và phù hợp từng đối tượng. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng tham gia công tác chính trị, tư tưởng. Đồng thời, chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xấu độc, xuyên tạc, góp phần củng cố sự đoàn kết và đồng thuận xã hội ở cơ sở…

Tin, ảnh: Tr. Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN