Củng cố và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ nhân dân tự quản

06/09/2015 - 20:40

Đó là nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4160/UBND-TH, ban hành ngày 17-8-2015.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị ngành Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và UBND các huyện, thành phố thường xuyên theo dõi tình hình sinh hoạt của tổ nhân dân tự quản (NDTQ) trên địa bàn tỉnh để kịp thời hướng dẫn, định hướng nội dung sinh hoạt cũng như đôn đốc, nhắc nhở duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ NDTQ, nhằm góp phần thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, nhất là công tác giữ gìn an ninh trật tự ở các địa phương trong tỉnh.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các địa phương thuộc phạm vi quản lý thống nhất thời gian tổ chức sinh hoạt tổ NDTQ sau ngày 10 hàng tháng; duy trì sinh hoạt tổ NDTQ 1 lần/tháng; sử dụng có hiệu quả tài liệu phục vụ sinh hoạt tổ NDTQ trên Báo Đồng Khởi; quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ NDTQ hàng tháng, với nội dung cụ thể, thiết thực, gắn với tình hình thực tế của địa phương, nhất là phản ánh và thông tin những chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống người dân trên địa bàn cũng như những vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm để người dân hiểu, nắm thông tin chính thống, hạn chế tình trạng thiếu thông tin hoặc tiếp cận nguồn thông tin thiếu chính xác, gây tâm lý bất an trong nhân dân.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN