Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" – 4 năm nhìn lại

14/11/2010 - 14:03

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Đảng ta phát động thực hiện nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng (3-2-1930 - 3-2-2007). Nhìn lại 4 năm triển khai thực hiện, trên địa bàn tỉnh, kết quả đạt được rất đáng phấn khởi, tự hào.

Mục đích của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Cuộc vận động nhằm làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ nhận thức đến tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong Đảng, trong xã hội về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng, đặc biệt là trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh… Nâng cao đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tinh thần hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội; góp phần xây dựng nền tảng đạo đức xã hội theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bốn năm qua, mỗi năm triển khai một chủ đề:

Từ năm 2007 đến năm 2010, mỗi năm triển khai học tập một chủ đề theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Năm đầu tiên đã triển khai những chuẩn mực cơ bản và nguyên tắc ứng xử đạo đức theo tấm gương đạo đức của Người. Năm 2008 chủ đề "Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu". Năm 2009 chủ đề "Hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân". Năm 2010 chủ đề về xây dựng Đảng: "Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức là văn minh". Cùng với liên tục triển khai học tập các chủ đề trong từng năm, hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp, hội nghị gặp gỡ giao lưu, tọa đàm, biểu dương những tập thể và cá nhân điển hình, phát động tham gia sáng tác quảng bá các tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật với chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các hội nghị sơ kết, giao ban rút kinh nghiệm đã trở thành cuộc sinh hoạt chính trị, văn hóa liên tục, sôi nổi rộng khắp trong toàn Đảng, toàn dân trong 4 năm qua. Nhờ đó, đã góp phần nâng cao nhận thức giá trị lý luận, thực tiễn trong đời sống xã hội của Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Từ nhận thức chuyển sang hành động, từ học tập chuyển sang làm theo.

Từ học tập chuyển sang làm theo, tức là từ nhận thức đến hành động. Để thay đổi hành vi của mỗi người, không phải dễ dàng trong một sớm, một chiều mà phải có quá trình. Tuy chỉ trong thời gian 4 năm, qua học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thật sự thuyết phục, cảm hóa lòng người. Những gương người tốt, việc tốt, điển hình của tập thể và cá nhân làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã xuất hiện ngày càng nhiều ở các cấp, các ngành, các địa phương trong mọi tầng lớp nhân dân. Từ gần 200 tấm gương điển hình năm 2008, đến nay có trên 1.230 tập thể và cá nhân tiêu biểu. Nhiều tấm gương sáng không những trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang mà lan rộng ra trong nhân dân. Từ các cụ cao tuổi đến lớp trẻ trong thanh thiếu niên học sinh.

Đặc biệt, năm 2010 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, trong đó có Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Chủ đề học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2010 là chủ đề xây dựng Đảng: "Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức là văn minh". Tư tưởng, tức những lời dạy của Bác và tấm gương tức những việc làm cụ thể trong xây dựng Đảng của Bác, nhất là những nguyên tắc tổ chức sinh hoạt trong Đảng, những phẩm chất chính trị, đạo đức của mỗi cán bộ đảng viên cần phải có, đã thực sự góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi Đại hội Đảng 3 cấp tại tỉnh nhà.

Tiếp tục Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Những kết quả đạt được qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động là đáng phấn khởi tự hào, nhưng chỉ mới là chuyển biến ở bước đầu, so với mục tiêu được đặt ra. Do vậy, chúng ta không được thỏa mãn, mặt khác cũng không được nóng vội mà cần phải tiếp tục kiên trì, bền bỉ theo phương châm công tác tư tưởng của Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh đã đề ra: "Tích cực, chủ động, gắn lý luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm, xây đi đôi với chống, giáo dục thuyết phục đi đôi với nêu gương".

Vì thế, trước hết cần tiếp tục quán triệt để toàn Đảng, toàn dân, nhất là trong cán bộ Đảng bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn nữa về ý nghĩa, tầm quan trọng và tính chất lâu dài của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cuộc vận động không chỉ để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội… mà về lâu dài là nhằm xây dựng nền tảng đạo đức tinh thần của xã hội, theo tấm gương đạo đức của Người.

Mặt khác, một kết quả thường do nhiều nguyên nhân, trái lại một nguyên nhân cũng có thể tạo ra nhiều kết quả. Sự ra đời của một nhân tố mới bao giờ cũng từ kết quả tổng hợp của các cuộc vận động trong phong trào cách mạng của quần chúng. Do đó, kết quả của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phải được gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, các phong trào cách mạng khác tại địa phương, đơn vị mới có sức sống lâu dài và ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

Ngoài ra, nguyên tắc đạo đức số một, theo gương đạo đức Hồ Chí Minh là "Nói đi đôi với làm và nêu gương". Bác dạy: "Một gương tốt còn hơn hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền". Vì thế, hơn ai hết cán bộ, đảng viên, mà trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải tự giác, gương mẫu trong công việc, cũng như gương mẫu về đạo đức, lối sống trong sinh hoạt hằng ngày, phải là tấm gương sáng cho quần chúng, nhân dân noi theo. Đây là yếu tố có tính quyết định để đảm bảo thành công của Cuộc vận động.

Cùng với tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân với nước; noi theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Người, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre quyết tâm phát huy thành quả đạt được của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong 4 năm qua, đưa Cuộc vận động trong những năm tiếp theo đi vào hiện thực đời sống xã hội ngày càng sâu rộng; phấn đấu để đạo đức Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng đạo đức, tinh thần của xã hội.

Vũ Hồng Thanh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN