Đại biểu Quốc hội lấy ý kiến về dự thảo luật quy hoạch đô thị

24/03/2009 - 14:13

Dự thảo Luật quy hoạch đô thị gồm 6 chương, 76 điều, quy định về hoạt động quy hoạch đô thị gồm lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị; tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị được duyệt.

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia hoạt động quy hoạch đô thị hoặc có liên quan đến hoạt động quy hoạch đô thị trên lãnh thổ Việt Nam.

Đoàn Đại biểu Quốc hội Bến Tre vừa tổ chức lấy ý kiến các sở ngành liên quan về dự thảo luật này. Nhìn chung, các đại biểu đều thống nhất về sự cần thiết phải sớm ban hành Luật Quy hoạch đô thị.

Về mặt nội dung dự thảo Luật, đối chiếu với Luật Xây dựng thì nội dung Luật Quy hoạch đô thị chưa đảm bảo tính toàn diện trong công tác quy hoạch. Bởi quy hoạch đô thị chỉ là một phần trong quy hoạch xây dựng; nếu chỉ riêng quy hoạch đô thị, còn các loại quy hoạch xây dựng khác áp dụng theo Luật Xây dựng thì có đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ? Ngoài ra, Luật Xây dựng quy định nội dung quy hoạch khu công nghệ cao, khu kinh tế đặc thù, khu chức năng ngoài đô thị lại nằm trong phần quy hoạch xây dựng đô thị. Đại biểu kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội  và Ban soạn thảo Luật cần nghiên cứu xem xét thêm khía cạnh này.

Về những điều khoản cụ thể, đại biểu góp ý: Hiện nay kinh phí cho công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch tại các địa phương rất hạn hẹp, vì thế tình trạng công tác lập quy hoạch thực hiện rất chậm và kéo dài. Tại Điều 13, đại biểu đề nghị nghiên cứu, bổ sung khoản kinh phí riêng cho công tác lập quy hoạch và giao cho Chính phủ đảm bảo cân đối đủ vốn cho công tác lập quy hoạch tại các địa phương.

Tại khoản 4 điều 15 qui định “UBND các cấp tổ chức lập quy hoạch báo cáo HĐND cùng cấp… trước khi trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”; đại biểu đề nghị nghiên cứu lại, vì nếu về sau này huyện, quận, phường không tổ chức HĐND thì trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp nào phê duyệt.

Đại biểu đề  nghị nên xem lại quy định kiến trúc sư trưởng ở các thành phố trực thuộc Trung ương và các thành phố đặc thù, vì vai trò của kiến trúc sư trưởng ở nước ta trong thời gian qua chưa phát huy được hiệu quả, nên khó có thể  tư vấn tham mưu cho chủ tịch UBND thành phố trong việc tổ chức lập quy hoạch đô thị. Để thực hiện thống nhất trong cả nước, đề nghị cấp tỉnh, thành phố nên thành lập Hội đồng kiến trúc sư, kiến trúc quy hoạch và có chủ tịch hội đồng kiến trúc quy hoạch để làm tham mưu, tư vấn cho UBND tỉnh, thành phố trong việc tổ chức lập quy hoạch và thực hiện nhiệm vụ quản lý về công tác quy hoạch đô thị.

Khoản 2, Điều 55 qui định việc cung cấp thông tin quy hoạch được thực hiện dưới các hình thức giải thích quy hoạch đô thị và cấp chứng chỉ quy hoạch. Đại biểu kiến nghị bổ sung thêm hình thức bằng văn bản hoặc thông qua mạng internet; cần làm rõ thêm việc giải thích quy hoạch (nếu giải thích trực tiếp  bằng lời nói) thì có chịu trách nhiệm pháp lý hay không? Điều 57 quy định cắm mốc giới theo quy hoạch, việc triển khai thực hiện đáp ứng theo thời gian là rất khó. Đề nghị làm rõ thêm những đồ án chi tiết nào cần phải cắm, kết hợp với việc công khai đồ án, cung cấp thông tin. Việc cắm mốc tràn lan nếu không quản lý tốt sẽ gây lãng phí, không hiệu quả (thực tế rất khó quản lý các mốc cắm).

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN