Đại hội 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh “dân chủ”

18/10/2007 - 23:13

Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào.

Trong báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào đã hơn 60 lần nói đến từ “dân chủ”.

Báo chí Trung Quốc cho rằng, từ “dân chủ” được lặp đi lặp lại với tần suất cao như vậy là điều chưa từng có trong các báo cáo chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều này chứng tỏ, “dân chủ” đang chiếm một vị trí ngày càng quan trọng trong đời sống chính trị Trung Quốc.


Tại Đại hội 17, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lần đầu tiên nêu quan điểm “dân chủ” là “sinh mệnh”, thể hiện ở câu đầu tiên trong phần “Kiên định phát triển nền chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa” được đề cập trong Báo cáo chính trị tại Đại hội 17. Đó là “dân chủ nhân dân là sinh mệnh của chủ nghĩa xã hội. Phát triển nền chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa là mục tiêu phấn đấu trước sau như một của Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh, để thực hiện mục tiêu này, Trung Quốc sẽ mở rộng hơn nữa dân chủ nhân dân, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân. Nhân dân làm chủ là bản chất và cốt lõi của nền chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa. Cần kiện toàn chế độ dân chủ, làm phong phú thêm hình thức dân chủ, mở rộng các kênh dân chủ, thực hiện bầu cử dân chủ, quyết sách dân chủ, quản lý dân chủ, giám sát dân chủ theo pháp luật, đảm bảo quyền được biết thông tin, quyền tham gia, quyền bày tỏ và quyền giám sát của nhân dân.

Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng coi dân chủ trong Đảng là vấn đề sinh mệnh của Đảng. Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào nói: “Dân chủ trong Đảng là nhân tố quan trọng đảm bảo tăng cường sức sáng tạo của Đảng và củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Cần lấy mở rộng dân chủ trong Đảng để thúc đẩy dân chủ nhân dân, lấy hài hòa trong Đảng để thúc đẩy hài hòa trong xã hội. Tôn trọng vị thế chủ thể của đảng viên, đảm bảo quyền lợi dân chủ của đảng viên, thúc đẩy công khai công tác Đảng, tạo môi trường thảo luận dân chủ trong Đảng”.


Theo báo chí Trung Quốc, với những nội hàm về khái niệm dân chủ cùng cách biểu đạt đậm nét được đề cập trong báo cáo chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Đại hội 17, có thể nhận định rằng, dân chủ sẽ đóng một va

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN