Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thành công tốt đẹp

21/01/2011 - 07:53
Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XI. Ảnh: ND

Sau 9 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 19-1-2011, Đại hội lần thứ XI của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Đại hội đã biểu quyết với 100% ý kiến đồng ý thông qua toàn văn Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XI gồm 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết. Tại hội nghị Trung ương lần thứ nhất, Ban Chấp hành khóa XI đã bầu Bộ Chính trị gồm 14 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Hội nghị đã giao Bộ Chính trị phân công một số đồng chí ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư và bầu 4 đồng chí vào Ban Bí thư; bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 21 đồng chí, do đồng chí Ngô Văn Dụ làm chủ nhiệm.
Đại hội đã biểu quyết với 100% ý kiến thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đọc diễn văn bế mạc Đại hội. Bài diễn văn nêu rõ: Sự thống nhất ý chí của Đại hội biểu thị quyết tâm sắt đá của Đảng ta, trong những năm tới, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện bằng được mục tiêu “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Để thực hiện mục tiêu cao cả đó, Đại hội đã thảo luận và thông qua những quyết sách trên tất cả các lĩnh vực cơ bản và trọng yếu của sự nghiệp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc những năm tới.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN