Đảng bộ xã Cẩm Sơn chú trọng thực hiện phương châm “nắm”

11/05/2022 - 05:49

BDK - Thời gian qua, Đảng bộ xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam có nhiều nỗ lực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đảng bộ xã đã lãnh đạo thực hiện tốt phương châm “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình”, từ đó triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Năm 2021, Đảng bộ xã được Ban Thường vụ Huyện ủy Mỏ Cày Nam đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Khen thưởng các chi bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh và cán bộ xã được phân công nắm hộ gia đình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: CTV

Khen thưởng các chi bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh và cán bộ xã được phân công nắm hộ gia đình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: CTV

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Sơn Huỳnh Văn Việt cho hay, về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Đảng bộ xã Cẩm Sơn có 386 đảng viên (trong đó miễn công tác, sinh hoạt 50 đảng viên, đi làm ăn xa 20 đảng viên), với 17 chi bộ trực thuộc gồm 10 chi bộ ấp và 7 chi bộ ngành. Thời gian qua, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, Đảng ủy luôn quan tâm thường xuyên đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, xem đây là nhân tố quyết định để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo luôn bám sát vào quy chế làm việc, các nguyên tắc, quy trình của Đảng để tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, tập trung công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp; tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương; kịp thời nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sát người, sát việc. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy định, giữ vững kỷ luật kỷ cương của Đảng. Đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề đảm bảo theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, mở rộng dân chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đề cao vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về phân công cán bộ theo dõi, hỗ trợ cơ sở, xã Cẩm Sơn có 10 ấp, 3.552 hộ gia đình với 130 tổ nhân dân tự quản. Tỉnh phân công 1 cán bộ, huyện phân công 7 cán bộ và xã phân công 41 cán bộ để nắm địa bàn. Qua thời gian thực hiện gắn với quy định về trách nhiệm, quyền hạn; chế độ làm việc và mối quan hệ công tác thì phương châm “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình” đã mang lại hiệu quả thiết thực. Có sự tác động tích cực trong công tác phối hợp để thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đặc biệt là tác động qua thực hiện nội dung “4 nắm”, “4 góp”, “3 kiểm” tạo điều kiện cho cán bộ được phân công tiếp cận toàn diện các lĩnh vực tại địa bàn, từ đó có sự hỗ trợ, góp ý kịp thời. Thông qua công tác nắm địa bàn giúp cho cán bộ được phân công theo dõi, hỗ trợ từng bước tích lũy kinh nghiệm thực tế ở cơ sở, nâng cao năng lực trong thực thi nhiệm vụ được giao.

Định hướng, giải pháp thời gian tới

Theo Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Sơn Huỳnh Văn Việt, để thực hiện thắng lợi nghị quyết của cấp ủy các cấp trong năm 2022, Đảng bộ xã đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp sau: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, nhất là quán triệt, học tập và tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, phương châm, chủ đề hành động của Đảng các cấp trong nội bộ Đảng và ngoài nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động; quan tâm tuyên truyền và nhân rộng gương điển hình qua các phong trào hành động cách mạng.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phòng chống các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nâng cao ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên, đề cao vai trò nêu gương, trước hết là của người đứng đầu. Tập trung công tác tổ chức xây dựng Đảng, chú trọng việc phát huy dân chủ tạo sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng.

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng kết hợp phân công, giao việc cho tổ chức và cá nhân. Kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm. Thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của Đảng, tiếp xúc và đối thoại với nhân dân. Phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, giám sát, phản biện và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

  Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

  • Huỳnh Văn Thnah Cách đây 3 tháng

    Cẩm Sơn, Mỏ Cày Nam ngày càng tiến bộ nhiều hơn