Đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

30/11/2016 - 07:01

Cán bộ chủ chốt cấp tỉnh nghe triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Ảnh: T.Long

Theo tài liệu nghiên cứu Văn kiện Đại hội XI của Đảng thì “Tự diễn biến” là sự thay đổi về nhận thức từ bên trong của mỗi con người theo chiều hướng xấu, tiêu cực. 

Cụ thể là thay đổi nhận thức về chính trị - xã hội; thay đổi về quan điểm, tư tưởng theo chiều hướng tiêu cực của cá nhân cán bộ, đảng viên (CB, ĐV). Bản thân CB, ĐV nhận thức chính trị và hành động xa rời, đi ngược lại chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, tư tưởng, mục tiêu, lý tưởng của Đảng. “Tự diễn biến” do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng chủ yếu là nguyên nhân chủ quan từ CB, ĐV như: Lập trường tư tưởng không vững vàng, thiếu bản lĩnh chính trị dẫn đến hoang mang, dao động trước âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; do thiếu thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng; không tích cực nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin (ngược lại thường nghe theo luận điệu xuyên tạc của địch); không tích cực nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Và, từ “Tự diễn biến” sẽ tất yếu dẫn đến “Tự chuyển hóa” trong mỗi con người, như xuất hiện các quan điểm, tư tưởng lệch lạc, trái chiều, mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Thực tế đã xuất hiện một bộ phận CB, ĐV phai nhạt về lý tưởng cách mạng, mơ hồ, hoài nghi về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Không ít đối tượng biểu hiện đòi đa nguyên về chính trị, đa đảng đối lập; a dua theo luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; xoáy sâu, thổi phồng những hạn chế, khuyết điểm của Đảng, trong quá trình lãnh đạo, quản lý đất nước, xã hội.

Như nói ở phần trên, thực tế thời gian qua và hiện nay có một bộ phận CB, ĐV rơi vào sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”; đáng quan tâm trong đó có nhiều CB, ĐV, văn nghệ sĩ đã gần suốt cuộc đời theo Đảng, Bác Hồ làm cách mạng, cùng đồng cam cộng khổ, kiên cường chiến đấu với kẻ thù; kiên cường chịu đựng tù đày tra tấn dã man của kẻ thù trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; vượt qua những khó khăn trong thời kỳ tập trung quan liêu, bao cấp, lãnh đạo thực hiện công cuộc đổi mới, nhưng do thiếu bản lĩnh chính trị, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu thông tin, bị tác động bởi âm mưu, thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, hoặc vì lý do nào đó, thiếu kềm chế, tỉnh táo dẫn đến “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” có những hành vi lan truyền nhận thức, tư tưởng lệch lạc theo luận điệu xấu của địch.

Thật đau lòng và thật đáng trách, chỉ vì thiếu bản lĩnh, thiếu tu dưỡng, thiếu kềm chế mà họ đã tự đánh mất, tự hủy hoại cuộc đời và sự nghiệp chính trị vẻ vang của mình suốt mấy mươi năm theo Đảng (phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, được Đảng ghi nhận công lao, đồng chí, đồng đội và nhân dân kính nể, yêu mến). Phải chăng đó là sự phản bội, họ không chỉ phản bội chính họ, phản bội người thân, phản bội đồng chí, đồng đội đã cùng họ chiến đấu dưới lá cờ của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, hàng triệu người đã anh dũng hy sinh. Riêng Bến Tre đã có trên 35 ngàn liệt sĩ mà đến nay sau hơn 40 năm giải phóng vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt. Đó là sự phản bội, sự phản bội đó đã không đem lại quyền lợi gì cho bản thân và gia đình CB, ĐV, mà cũng chẳng được kẻ thù khen, ngược lại làm cho đồng chí, đồng đội, bạn bè xa lánh, nhân dân không còn kính nể nữa.

“Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” do nguyên nhân chủ quan là chính, nhưng cũng cần khẳng định có một phần do tác động của “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Cho nên, để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong CB, ĐV, thời gian tới cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp về âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, vì kẻ thù không bao giờ từ bỏ đánh phá mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy xây dựng tư tưởng tiến công, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo toàn diện hệ thống chính trị, xã hội và đất nước. Chống tư tưởng mơ hồ, mất cảnh giác, nhằm lẫn giữa đối tượng và đối tác; bất cứ ai đồng tình ủng hộ đối với sự nghiệp đổi mới, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ chính trị của nước ta đó là đối tác. Bất cứ thế lực nào phủ nhận sự nghiệp cách mạng và xâm phạm độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ đều là đối tượng đấu tranh của chúng ta.

Từ những quan điểm trên, trong thời gian qua, chúng ta cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng đã đề ra. Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong từng Đảng bộ, tổ chức cơ sở đảng, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ Đảng. Mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” phải được đấu tranh giải quyết ngay tại chi bộ, cơ sở. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phản bác kịp thời các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, những thông tin sai lệch; nêu cao tinh thần cảnh giác của CB, ĐV và nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” ngày càng thâm độc và quyết liệt của các thế lực thù địch. Đặc biệt trong đợt kiểm điểm nhận xét, đánh giá cuối năm 2016, từng tổ chức cơ sở đảng, từng CB, ĐV cần soi rọi, đối chiếu với các biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” để tự phê bình và phê bình trên tinh thần thẳng thắn góp ý xây dựng và đoàn kết, nếu có vi phạm cần chỉ rõ biểu hiện, nguyên nhân và có giải pháp, kế hoạch khắc phục.

Thực hiện tốt các giải pháp trên nhằm ngăn chặn và đẩy lùi, thống nhất và nâng cao nhận thức của các cấp ủy, CB, ĐV, tạo sức đề kháng trước những âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” và luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng Đảng bộ, từng tổ chức cơ sở Đảng, từng CB, ĐV đủ sức lãnh đạo và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chỉ rõ: “Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, đó là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh ngăn chặn “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”; việc đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị còn bị đọng, thiếu sắc bén và hiệu quả chưa cao. Trong khi đó, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” chỉ là bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn đến tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN