Đẩy mạnh công tác tuyên giáo, đưa Nghị quyết ĐH Đảng XI vào cuộc sống

25/02/2011 - 13:05
Các đại biểu dự Hội nghị.

Trong năm 2011, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo các cấp cần khẩn trương tham mưu, hướng dẫn việc nghiên cứu, học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XI theo hướng tiếp tục đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Ngày 24/2, Hội nghị Tổng kết công tác tuyên giáo toàn quốc năm 2010, phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 đã khai mạc tại Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh dự Hội nghị.

Khẩn trương tham mưu đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XI vào cuộc sống

Đánh giá công tác tuyên giáo trong 5 năm thực hiện Nghị Quyết của Đại hội Đảng X, nhất là năm 2010, đồng chí Trương Tấn Sang cho rằng, công tác tuyên giáo đã chủ động làm tốt việc cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, nhất là với các vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm.

Tuy nhiên, "chúng ta phải khách quan, nghiêm túc thấy rằng, công tác tuyên giáo trong năm 2010 và 5 năm qua vẫn còn những hạn chế, yếu kém”, đồng chí Trương Tấn Sang nói.

Trong báo cáo chính trị Đại hội XI của Đảng và Báo cáo trình bày trước Hội nghị đã chỉ ra các hạn chế, yếu kém này với ý thức nghiêm túc, cầu thị, tinh thần tự phê bình và phê bình cao như công tác nghiên cứu, lý luận tổng kết thực tiễn chưa làm sáng tỏ được một số vấn đề quan trọng trên con đường phát triển của đất nước đặt ra...

Đây là những vấn đề cần tập trung thảo luận kỹ, có quyết tâm cao và giải pháp tích cực khắc phục trong thời gian tới.

 Ảnh: Chinhphu.vn

Bên cạnh đó, công tác tuyên giáo cần tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng, hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, vu cáo, xuyên tạc, âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta… chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, chủ động cung cấp thông tin kịp thời về các vấn đề lớn, phức tạp, nhạy cảm, thu hút sự quan tâm của xã hội để định hướng tư tưởng và dự luận xã hội, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, củng cố, tăng cường khối đoàn kết toàn dân, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Là cơ quan tham mưu, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo các cấp, các ngành cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng và lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước trong các lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, y tế, báo chí, xuất bản, phát hiện kịp thời những vấn đề mới, tham mưu cho Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hoạt động và định hướng phát triển của các lĩnh vực quan trọng này.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Hữu Phú đã nêu bật những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên giáo năm 2011, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XI.

Cụ thể, công tác tuyên giáo tập trung thực hiện thật tốt công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, làm bật tầm vóc, ý nghĩa to lớn của Đại hội, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, Đảng viên, nhân dân những tư tưởng, đường lối, chủ trương, quyết sách lớn của Đại hội, nâng cao nhân thức, tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận và tin tưởng của toàn xã hội, xây dựng quyết tâm chính trị đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch, nội dung, chỉ đạo công tác tuyên truyền, động viên cử tri cả nước nêu cao tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân, chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VIII, dân chủ và sáng suốt lựa chọn những người có đức, có tài, thật sự tiêu biểu để bầu vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Công tác tuyên giáo cũng sẽ đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận, văn hóa, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong hoạt động báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật.

Cùng với việc củng cố, nâng cao vị trí, vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đảng và cơ quan chủ quản, tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nói trên, sẽ đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tham mưu.

Đồng thời, chủ động nghiên cứu để định hướng và thúc đẩy việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, đổi mới về cơ chế quản lý các hoạt động khoa học nhằm hướng đến một nền khoa học hiện đại.

Đặc biệt, cần đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án “Xây dựng hệ thống thống tin chuyên ngành tuyên giáo” và sớm ban hành quy chế về quản và sử dụng hệ thống này.

Nguồn chinhphu.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN