Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phục vụ đại hội Đảng

02/04/2010 - 08:07

Sáng 1-4-2010, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì họp phiên đầu tiên ra mắt Tiểu ban tuyên truyền phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX.

Tiểu ban tuyên truyền có 13 thành viên và tổ giúp việc, gồm các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Phát thanh-Truyền hình, Báo Đồng Khởi, Hội Văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Sở Thông tin & truyền thông, Tỉnh Đoàn, Hội Cựu chiến binh, Sở Văn hóa-Thể thao & Du lịch và Thành ủy thành phố Bến Tre. Ông Vũ Hồng Thanh - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng Tiểu ban.
Mục đích hướng đến của công tác tuyên truyền là giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, vị trí, tầm quan trọng, quan điểm chỉ đạo của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; khẳng định vị trí đúng đắn của Cương lĩnh 1991 và những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, thể hiện quyết tâm chính trị và tư duy đổi mới của Đảng ta trong chỉ đạo, lãnh đạo sự nghiệp phát triển của đất nước. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân, đồng thời tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.
Cuộc họp đã phân công cụ thể nhiệm vụ của từng thành viên, nhằm đảm bảo công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN