Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động

13/06/2010 - 15:21

Thực hiện hướng dẫn số 96-HD/BTGTW, ngày 11-1-2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch 39-KH/TU, ngày 5-2-2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tổ chức triển khai, học tập chuyên đề Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”, gắn với công tác tổ chức và tiến hành đại hội Đảng các cấp trong năm 2010.

Trong tháng 3-2010, Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai, quán triệt chuyên đề năm 2010 và tập huấn cho báo cáo viên của tỉnh; hội nghị có 120 đại biểu là thành viên ban chỉ đạo các cấp, ngành, đoàn thể và lực lượng báo cáo viên của tỉnh tham dự. Sau bước tập huấn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hỗ trợ các địa phương, đơn vị giới thiệu chuyên đề cho cán bộ chủ chốt; gợi ý mẫu bản thu hoạch, đăng ký thực hiện của cán bộ, đảng viên gắn với chủ đề học tập; biên soạn và phát hành hơn 5.000 quyển tài liệu phục vụ cho việc tổ chức học tập chuyên đề năm 2010 cho quần chúng.

6 tháng qua, 15 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức được 411 lớp, với trên 251 ngàn lượt cán bộ, đảng viên, quần chúng tham dự. Đảng bộ huyện Thạnh Phú, Bình Đại, Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam, thành phố Bến Tre, Đảng ủy Công an, Quân sự tỉnh… là những đơn vị triển khai chuyên đề trong nội bộ Đảng hoàn thành sớm, từ nửa đầu tháng 4-2010. Các đơn vị sau khi học tập xong đều tổ chức thảo luận, đóng góp cho chương trình hành động tập trung vào công tác xây dựng Đảng ở chi bộ, đảng bộ tại địa phương, đơn vị mình. Mỗi cá nhân đều viết bản thu hoạch, sau khi được học tập, đăng ký 2-3 phần việc cụ thể, phù hợp với điều kiện công tác của mình để phấn đấu hoàn thành. Song song đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tổ chức học tập chuyên đề cho hội viên, đoàn viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.

Cùng với việc tổ chức triển khai, quán triệt chuyên đề cuộc vận động, các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng”; có 22/22 đơn vị được Tỉnh ủy chọn làm đại hội điểm cấp tỉnh và 26/26 chi bộ, đảng bộ do Huyện ủy chọn làm điểm đã hoàn thành việc tổ chức đại hội.

Nhìn chung, các chi bộ, đảng bộ đã chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh và các ban chức năng của Tỉnh ủy về triển khai Cuộc vận động năm 2010 gắn với đại hội điểm ở một số cơ sở đảng; chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức học tập, cơ bản đúng kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (hoàn thành việc học tập cho đảng viên trong tháng 4-2010); gắn cuộc vận động với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm; thực hiện hiệu quả công tác chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức đại hội điểm ở một số cơ sở đảng; tài liệu đầy đủ, thời gian học tập được triển khai sớm hơn các năm trước nên cơ bản tạo được thuận lợi cho cơ sở.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế nhất định, như: Nhiều nơi chưa có bước đổi mới trong việc tổ chức học tập chuyên đề; báo cáo viên ở cơ sở còn hạn chế về nghiệp vụ; một số địa phương, đơn vị tổ chức triển khai học tập chuyên đề và viết thu hoạch còn chậm; một số cán bộ, đảng viên dự học chưa đầy đủ, thiếu tập trung nghiên cứu tài liệu nên thảo luận, viết thu hoạch chưa thật sâu sát, nội dung đăng ký thực hiện còn chung chung…

Theo ông Vũ Hồng Thanh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động, từ nay đến cuối năm 2010, tỉnh cần thực hiện các nội dung trọng tâm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, tác dụng to lớn, nhiều mặt của cuộc vận động gắn với việc tổ chức đại hội Đảng các cấp; các tổ chức cơ sở đảng rà soát và bổ sung các chuẩn mực đạo đức cho phù hợp với chức năng của từng ngành nghề; tiếp tục xây dựng, phát hiện, nêu gương và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ…

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN